Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ

 

 

5. Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ.

Rok 2017 je v Cirkvi a Hnutí rokom 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a 30. výročia odchodu k Otcovi (27.2.) o. Františka Blachnického. Preto my – oázisti, chceme uprieť svoj pohľad v nadchádzajúcom formačnom roku na s tým súvisiace milosti, ktoré dal milosrdný Otec každému z nás osobne i celému svojmu ľudu.

V tomto zmysle sa chceme zhromaždiť na ďalšej, v poradí už 5.Kongregácii zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.3.2017 v exercičnom dome o. pallotínov v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Na tejto kongregácii zasadne zároveň aj 1. Kongregácia Diakonie HSŽ, na ktorej sa bude voliť nový národný moderátor pre ďalšie obdobie.

Kongregácia zodpovedných i celý nasledujúci formačný rok sa budú niesť v téme Služobník Nepoškvrnenej. Chceme sa hlbšie a nanovo inšpirovať postojom o. Františka k nebeskej Matke, ktorú si ctil ako Nepoškvrnenú Matku Cirkvi a tú, ktorá je ideálom nového človeka, ku ktorému vychováva Hnutie. Chceme si uvedomiť, k čomu nás pozýva naša nebeská Matka. Veríme, že nás v tom povzbudia aj pozvaní vzácni hostia: J.E. Mons. Štefan Sečka, PhD. spišský sídelný biskup; J. E. Mons. Peter Rusnák,bratislavský eparchiálny biskup a predseda RPLAH a ks. Marek Sędek, generálny moderátor HSŽ. Chceme prežiť spoločenstvo živej Cirkvi, ktoré vytvárame a budujeme aj s bratmi a sestrami zo zahraničia. Ešte vždy prežívame formačný rok na tému „Milosrdný ako Otec“, preto nie je zanedbateľný ani fakt, že sa toto naše zhromaždenie bude konať pri svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Vyprosujme od Pána moc Ducha Svätého a jeho požehnanie nielen pre kongregáciu, ale aj pre všetky iniciatívy a práce, ktoré HSŽ podnikne v nasledujúcom formačnom roku.

o. P. Komanický, NM HSŽ

MIESTA SPOJENÉ S OSOBOU OTCA FRANTIŠKA

Víkendové duchovné cvičenia Kruciaty Oslobodenia Človeka

Sviatok svetla 2017

Milovaní bratia a sestry!
Oslavujeme sviatok, ktorý západná cirkev pomenúva ako Obetovania Pána a východná ako Stretnutie Pána. V každom prípade ide o starobylý sviatok, kedy Ježiš sa ako štyridsaťdňový po prvý raz v živote ocitá v chráme. Tu ho stretáva starec Simeon a spoznáva v ňom „svetlo na osvietenie pohanov“.

Pre nás - oázistov je tento sviatok výnimočný svojou hĺbkou a symbolikou. Svieca, ktorú požehnávame nám symbolizuje Krista, ktorý je pre nás Svetlom. Týmto sviatkom končí obdobie post-oázy, čiže obdobie po letných rekolekciách a začína pre-oáza, t.j. intenzívna príprava na nové letné rekolekcie. Toto obdobie začíname od Krista a s Kristom, ktorý je počiatkom a koncom. Chceme, aby ho stretávali ľudia v tomto svete, ktorí nepoznajú teplo jeho lásky a chceme im ho priniesť počas rekolekcií – aby sa v ľuďoch skončil starý život (Simeon) a zrodil nový (Kristus).

V tento deň v centre Hnutia požehnáme aj nové oázové sviece, ktoré budú pre účastníkov na letných rekolekciách znakom Kristovej prítomnosti. Urobíme tak v tomto roku spolu so spoločenstvom veriacimi v prešovskej farnosti a zvelebíme Pána aj poklonou pred Najsvätejšou Eucharistiou s prosbou aby sa stal našim Svetlom.
Z tohto dôvodu vás všetkých srdečne pozývam k oslavnému prežitiu  tohto dňa. Kto iný, než ten, kto je oslovený charizmou svetlo-život by sa mal viac tešiť z Kristovho svetla? To vrcholné slávenie je samozrejme okolo eucharistického stola, ale snažme sa v tento deň stretnúť možno aj v spoločenstve svojej rodiny ako domáca cirkev, či malej skupine, kruhu, farnosti, v oblasti. Dajme Bohu svoj čas – obetujme mu ho a určite prežijeme chvíľu, na ktorú možno už dlho čakáme.

So želaním prežitia hlbokej radosti z Kristovej prítomnosti a zvolaním: Svetlo Kristovo!

o. Peter Komanický NM HSŽ

Čítať ďalej: Sviatok svetla 2017

2% pre oázu

Drahí oázisti, sympatizanti a dobrodinci. Prosíme o podporu pre Centrum HSŽ - Diakonie HSŽ.

Čítať ďalej: 2% pre oázu

Ďalšie články...

  1. POKYNY K OM
  2. Vianočný pozdrav
  3. Národná kongregácia spojená s voľbou nového národného moderátora
  4. Životné jubileum o. Jozefa Heskeho

Stránka 1 z 21

2%

Prihlásenie