Mocou Ducha Svätého! Alebo COM

Na Turíce začína veľké dobrodružstvo oázy živej Cirkvi. Tak ako na Turíce v Jeruzaleme .... (porov. Sk 2,1n).  Pre oázistov Turíce - to je COM. Centrálna oáza matka alebo centrálna oáza modlitby. Je to stretnutie v Kroscienku n/D.  Je to stretnutie aj v Prešove v centre Hnutia. Je to znak a prejav jednoty celého Hnutia. Spoločná Eucharistia. Spoločné vzývanie Ducha Svätého.  Prosíme Ho, aby nám dal silu a moc. Aby nám pomáhal žiť jednotu medzi svetlom  a životom. Aby pomáhal moderátorom a animátorom na oázach a iných oázových tematických rekolekciách počas leta. Preto sa máme modliť. Modliť sa za slúžiacich, aj za účastníkov. Aby Duch Svätý  silno pôsobil počas letných podujatí. Aby sme ešte viac a nanovo odokryli charizmu Oázy. V nej objavujeme krásu živej Cirkvi.

 

Prvá COM bola roku 1970. Vtedy otec  Blachnicki pripravil kurz pre osoby slúžiace na letných oázach. Tento kurz nazval Oáza – Matka.  Zámerom tohto podujatia bolo prijať život a potom do ďalej dávať. Veľmi dobre poznáme zásadu: Život zo života...
Úlohou Oázy - Matky je vytvoriť spoločenstvo, ktoré bude dávať život, ako bunka v organizme. Vybudovať oázu, ktorá prijme ľudí kráčajúcich po púšti tohto sveta. Aby prijali život. Aby prijali aj životný štýl oázy. Aby mali skúsenosť stretnutia sa so živým Kristom. Aby mali skúsenosť Božej lásky.

Oáza sa vtedy stane žriedlom nového života, ak moderátori a animátori budú konať službu obetavo. Keď budeme dávať život, tak sme oáza matka. V roku 1973 sa objavila myšlienka Centrálnej oázy matky. Otec F. Blachnicki citlivo reagoval na problém jednoty Oázového hnutia. COM zhromažďuje zástupcov z jednotlivých diecéz a oblastí, aby v modlitbe, v božom slove, liturgii, v zodpovednosti a radosti – v oázovej atmosfére – prijali dary Ducha Svätého a dávali ich ďalej po celom svete a aj po Slovensku. Preto táto idea je spojená s Turícami. A tak v roku 1973 bola prvá COM. Zabudovaná do liturgie slávnosti Zoslania Ducha Svätého.  Odvtedy každý rok na Turíce začína veľké dobrodružstvo Oázy živej Cirkvi. Potom máme skúsenosť  vyliatia Ducha Svätého na všetkých účastníkov oáz. V Poľsku je aj turičný pondelok významný. Totiž vtedy je to sviatok Panny Márie, Matky Cirkvi. Tento deň je preto význačný aj pre Hnutie. Výnimočným dňom COM bol pondelok 11. jún 1973. Kardinál Karol Wojtyla v Kroscienku symbolicky otvoril prameň života a požehnal sochu Panny Márie, Matky Cirkvi. Vtedy celé dielo oáz bolo zasvätené Matke Božej. Túžbou otca Františka Blachnického bolo a je, aby všetky oázové aktivity smerovali k jednote v cirkvi. Táto  túžba je vyjadrená v slávenej Eucharistii, v slávení Turíčnej Vigílii COM a obrade požehnania animátorov s odovzdávaním oázových sviec. V roku 1981 o. František pridal ešte pobožnosť požehnania do  služby v Diakonii Hnutia. A tak je to do dnešného dňa. Sobota je Dňom Diakonie. Nedeľa je Dňom Animatora.

A pondelok je Dňom Moderátora. Vidíme, že zakladateľ Hnutia bol poslušný Duchu Svätému, čítal znaky čias a stále dotváral program COM. Menia sa témy, piesne, ľudia, metódy, ale zásadné body programy ostávajú.

Pre toto všetko je dôležitá COM. Nie je na parádu, ale je to podstatný znak mojej príslušnosti a vernosti k charizme Hnutia Svetlo-Život. Preto sú pozvaní všetci animátori, moderátori, kňazi, zasvätení a aj manželia, dospelí, mladí a všetci oázisti na COM do Prešova, do centra Hnutia Svetlo-Život. Len sa treba prihlásiť.

Jozef Heske
Spracované podľa www.wieczernik.oaza.pl

2%

Prihlásenie