COM 2015 v Kroščenku

Kroščenko prijalo v tomto roku okolo 700 účastníkov Centrálnej oázy Matky. Na Kopiej Gorke sa striedali skupiny oázistov z celého Poľska, odovzdávali plány oáz v svojich diecézach, preberali sviece pre jednotlivé oázy ako aj materiály k téme roka: Mocou Ducha Svätého. Večerná liturgia a modlitebné bdenie boli netradične vo farskom kostole Dobrého Pastiera.

Tohtoročná COM bola v sobotu obohatená o mimoriadnu Kongregáciu Združenia Diakonie Hnutia Svetlo-Život. Jediným bodom bola voľba kandidátov na generálneho moderátora Hnutia Svetlo-Život. Z troch vybraných kandidátov: ks. Ryszarda Nowaka , ks. Macieja Krulaka a ks. Mareka Sędeka, vyberie konferencia poľských biskupov nového generálneho moderátora Hnutia a to už začiatkom júna.

V pondelok, v Deň moderátora, na stretnutí otec biskup Adam informoval o priebehu mimoriadnej „volebnej“ kongregácie, o rozvoji Hnutia vo svete, o situácií v Hnutí v Poľsku. Spomenul aj kňazov z iných krajín, ktorí prichádzajú do centra a prejavujú záujem o oázy a model formačných malých skupín. Vyzdvihol misijnú diakoniu a zvlášť novovytvorené diakonie: sociálnu a milosrdenstva. Zdôraznil vzrast účastníkov Domácej Cirkvi.


V Deň animátora (v nedeľu pri ranných chválach) odovzdal animátorské kríže 140 novým animátorom, ktorý chcú slúžiť dielu a charizme Hnutia Svetlo-Život. Generálny moderátor vyjadril túžbu, aby bola zabezpečená starostlivosť o pokolenie mladých zo strany dospelých. Zvláštnu pozornosť venoval materiálom k tohtoročnej téme roka zameranej na prácu počas najbližšieho roka. Poľsko, zvlášť Krakov, ako aj Hnutie sa pripravuje na Svetové dni mládeže 2016. Odzneli informácie o ich príprave ako aj o pomoci mladým získať financie na zakúpenie balíčka účastníka na celý program svetových dní mládeže (200 €/1balíček).

Odzneli krátke správy z činnosti vydavateľstva a niektorých centrálnych diakonií, napr. oslobodenia, liturgie a iné. Okrem iného sa dotkol témy prebudenia diakonijného myslenia. Vyjadril potešenie, že laici prevzali zodpovednosť za špecializované centrálne diakonie, ktoré sú tvorené nie jednotlivcami ale kolektívom. 

Otec Wodarczyk povedal aj niekoľko slov k formácii kňazov:  „ ... je potrebné oslovovať mladých kňazov a viesť ich k tomu, aby sa vedeli stotožniť s charizmou oázy.“
Generálny moderátor Hnutia, biskup Adam Wodarczyk bol hlavným celebrantom a kazateľom na sv. omši v kaplnke Krista Služobníka. Touto COMkou ukončil svoju moderátorskú 8-ročnú službu. Pri sv. omši najbližšími koncelebrantmi bol Jozef Heske a Tomasz Zackiewicz, ktorí oslavujú 25 rokov kňazstva.

Pripojme do svojich modlitieb poďakovania za službu bp. Adama ako generálneho moderátora Hnutia zaujímajúceho sa aj o slovenskú oázu, ako aj vymenovanie nového generálneho moderátora, prípravu na Svetový Deň Mládeže 2016 v Krakove, všetkých, ktorí pripravujú a organizujú oázy v Afrike, Ázii a na americkom kontinente a v neposlednom rade i blahorečenie nášho zakladateľa prof. Františka Blachnického, Božieho sluhu.

Taktiež prosme o nových kňazov pre službu v Hnutí, za mladých ľudí, dospelých ako aj rodiny, aby našli seba v nezištnom sebadarovaní.

Nepoškvrnená, Matka Cirkvi, oroduj za nás!

 

 

 

 

Veronika Kováčiková, CDJ

J. Heske, moderátor CDO  

 

 

 

2%

Prihlásenie