1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku

Vo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE.

Prítomných bolo pätnásť členov zo sedemnástich. Kongregáciu viedol národný moderátor o. Peter Komanický, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zodpovedný prístup a skonštatoval, že Kongregácia je uznášaniaschopná.