Zhodnotenie leta – ZLET 2017

Dňa 9.9.2017 sa v Centre HSŽ v Prešove na Kalvárii uskutočnilo stretnutie zodpovedných, kňazov, moderátorov letných duchovných cvičení a oázových akcií. Na stretnutie prišli aj mnohí, ktorí v lete neviedli žiadne rekolekcie, ale sa chceli povzbudiť darom spoločenstva a vypočuť si svedectvá o tom, ako Boh verne opäť verne pôsobil v lete počas oáz.

 Stretnutie sa začalo spoločnou cirkevnou liturgickou modlitbou ranných chvál. Po modlitbe sa k zúčastneným prihovoril katechézou vdp. František Telvák, kaplán miestnej farnosti Prešov-mesto. V katechéze postavenej na biblickej exegéze prítomným priblížil osobu Márie, jej dôvery a vzťahu lásky k Bohu. Tento postoj Márie sme si mohli ešte viac uvedomiť v porovnaní s predstaveným postojom Zachariáša, otca Jána Krstiteľa, ktorý bol v podobnej situácii.

Potom nasledovala Hodina svedectva z letných oáz. Zúčastnení vydávali svedectvo o veľkých Božích skutkoch. Zazneli mnohé svedectvá, medziiným aj o tom, ako sa Boh vie dotknúť sŕdc každým bodom vo formačnom programe letných rekolekcií. To s čím mala jedna oáza veľký problém, pre inú bol prostriedok k úžasu nad Božou veľkoleposťou. Boh zaskakoval tým, že oslovoval a dotýkal sa sŕdc účastníkov takými bodmi programu, od ktorých by to samotní animátori neočakávali, keďže ich počas svojich oáz ako účastníci prežili ako nezáživné a preto i zbytočné, s veľkou námahou, problémami, či až nudou. Z uvedeného sme si mohli uvedomiť, že to Pán si sám používa z programu oáz svoje prvky tak, ako chce, on rozhoduje čím, kedy a ako sa dotkne sŕdc svojich vyvolených. My sme len neužitoční služobníci, ktorí čo najsvedomitejšie majú urobiť to, čo im je zverené.

Za veľké veci, ktoré nám urobil Pán, sme vzdávali vďaky Bohu v čase sv. omše. Predsedal jej o. Zdenko Králik, novozvolený národný moderátor na Slovensku, ktorý sa oficiálne touto omšou ujal služby národného moderátora (keďže sa to z pastoračných dôvodov nemohlo uskutočniť počas púte HSŽ a KOČ v Kroščenku tak, ako to bolo pôvodne naplánované). Jeho predchodcovi - o. Petrovi, za jeho službu sa v mene celého hnutia poďakoval zodpovedný národný pár DC na Slovensku Vlado a Danka Gladišovci. Pripomenuli všetkým, že každá armáda má vo svojom strede štandardu, ktorá sama osebe nie je zbraňou, ale má schopnosť a úlohu dávať silu ľuďom a zmysel prostriedkom, ktoré sa k zápasu používajú. Uviedli, že táto štandarda Hnutia ležala pred rokmi už v prachu zeme. Poďakovali o. Petrovi za jej opätovné pozdvihnutie a formovanie novej Božej armády pre víťazstva Kristovho kráľovstva. Novozvolenému moderátorovi i jeho predchodcovi potom všetci prítomní vyprosovali Božie požehnanie do ďalších rokov.

Po sv. omši sa uskutočnilo slávnostné agapé v priateľských rozhovoroch a družnej atmosfére.

TK HSŽ