Návraty k IX. národnej púti HSŽ, KOČ v Kroščenku nad Dunajcom

V piatok 1. septembra 2017 sa uskutočnil IX. ročník Slovenskej púte Hnutia Svetlo-Život, Kruciaty oslobodenia človeka a Domácej cirkvi v poľskom mestečku Kroščenko nad Dunajcom, kde sa nachádza hrob zakladateľa HSŽ a KOČ kňaza Františka Blachnického.

V úvode sa prihovoril k prítomným generálny moderátor HSŽ v Poľsku kňaz Marek Sendek a povzbudil pútnikov ku kresťanskej horlivosti. Jozef Heske, moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ na Slovensku vyjadril presvedčenie, že táto púť bude povzbudením na ceste nasledovania Pána a zároveň odhodlaním kráčať za ním.

 

List od nového národného moderátora

Počas úvodných chvíľ púte bol prečítaný pozdravný list od Zdenka Králika, nového národného moderátora HSŽ na Slovensku. V tomto liste sa podelil s pútnikmi o radosť z toho, že sa mohla uskutočniť táto púť, a to v roku 30. výročia smrti Božieho služobníka Františka Blachnického. Zdenko Králik prostredníctvom listu uistil prítomných o svojej blízkosti a zvolával na nich Božie požehnanie, také dôležité pre ďalší rozvoj Hnutia. Poďakoval sa súčasnému národnému moderátorovi HSŽ na Slovensku Petrovi Komanickému za jeho obetavú a nezištnú službu.

Osobné svedectvo o Františkovi Blachnickom

Súčasťou programu púte bola okrem modlitby chvál, svätej omše, modlitby posvätného ruženca so svedectvami aj prednáška pani Doroty Severin, ktorá je živým svedkom otca Blachnického a sprevádzala ho v jeho kňazskej službe. V prednáške hovorila o tom, ako sa stretla s otcom Blachnickým. Spomenula chvíľu, keď prišiel prvýkrát do farnosti, kde pôsobil ako kostolník jej otec. „V ten deň nám doma otec povedal, že máme nového kaplána, ale že tento je nejaký iný,“ povedala pani Dorota. Ďalej v prednáška vysvetlila, v čom spočívala inakosť otca Blachnického. Tá inakosť zapríčinila, že sa cez otca Blachnického navonok  šírila viera. Veľkosť otca Blachnického, ako vyplynulo zo slov pani Doroty, bola najmä v odvahe, viere, láske a službe človeku i celému národu. Pani Dorota predstavila veľmi detailne životné cesty otca Blachnického. Priblížila viacero ťažkých chvíľ, keď sa doslova rozhodovalo o jeho živote. Nezabudla pripomenúť, že prostredníctvom otca Blachnického Boh vykonal veľké dielo obnovy človeka i spoločnosti, a to cez HSŽ a KOČ.

Byť tvorivý aj v prežívaní viery

Popoludní sa pútnici presunuli do areálu Centra Hnutia Svetlo-Život, kde sa spoločne pomodlili pri soche Nepoškvrnenej Matky Cirkvi posvätný ruženec, doplnený o text rozjímaní a o svedectvá o Božej veľkosti, všemohúcnosti a láske. Najdôležitejšou časťou programu bola svätá omša v dolnom kostole, kde sa pri jej slávení zišlo viacero kňazov, medzi nimi aj generálny moderátor HSŽ v Poľsku otec Marek Sendek. Ten v homílii vychádzal z evanjelia o rozumných a nerozumných pannách. Okrem iného zdôraznil, že táto púť má ukázať človeku, čo má robiť a akým spôsobom chce Boh odovzdať človeku poslanie, ktoré je pre neho pripravené. V súvislosti s pannami, ktoré čakali na ženícha, otec Marek hovoril o vlastnosti predvídavosti. Totiž pri očakávaní ženícha sa prípravy ukázali vo svetle predvídavosti ako málo dôležité. „Pán Boh od nás očakáva, aby sme boli v prežívaní viery kreatívni, aby sme v spoločenstvách neboli pri prežívaní viery pasívni, ale aktívni a tvoriví,“ zdôraznil otec Marek a pripomenul myšlienku sv. Jána Pavla II.  o tom, aby sa všetci vzopreli tme, ktorá ohrozuje existenciu celého národa. Otec Marek tu doplnil, že v súčasnosti už nestačí zaviazať sa len k úplnej abstinencii od alkoholu, i keď alkoholizmus je stále veľkým problémom a ohrozením ľudskej dôstojnosti a slobody. „Sv. Ján Pavol II. nás vystríha aj pred nečistotou a voľnými mravmi; a takýchto ohrození je oveľa viac,“ skonštatoval otec Marek a zároveň podotkol, že existuje množstvo iných závislostí ako TV či hazard. „V človeku sa zlomilo to, čo je základom jeho slobody,“ dodal. Kreativita, o ktorej hovoril v úvode homílie, spočíva podľa neho najmä v tom, že dielo KOČ sa už neorientuje len na abstinenciu od alkoholu, ale je otvorené aj pre ďalšie spôsoby ako pracovať na obnove človeka i spoločnosti.

Symbolika hrobu zakladateľa HSŽ a KOČ

Každoročne prichádzajú pútnici do Kroščenka, aby sa tu nachvíľu pohrúžili do tichých modlitieb pri hrobe otca Františka Blachnického v dolnom Kostole Dobrého pastiera. Viac o tomto  pietnom mieste nám prezradil kňaz Peter Komanický: „Stojíme pri hrobe Božieho služobníka otca Blachnického v Kroščenku, kde sa nachádza centrum HSŽ a kde je aj prvá stanica KOČ v Poľsku. Sú tu uložené jeho telesné ostatky, v sarkofágu, ktorého symbolika je typická pre učenie, ohlasovanie i odkaz otca Blachnického. Vidíme ako zo žulového sarkofágu vyrastá košatý strom; na tomto strome sa nachádza znak HSŽ, ktorý je starokresťanským  symbolom, ukazujúcim  na jednotu svetla a života a je zároveň znakom Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži. Na tomto strome ako plody môžeme vidieť rôzne postavy tvoriace spoločenstvo živej Cirkvi, ktoré s pomocou Božej milosti budoval otec Blachnický. Na sarkofágu sa vyníma úryvok z Božieho slova z Evanjelia podľa sv. Jána: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú  úrodu“ (Jn 12,24). Týmto mottom sa otec Blachnický riadil pri svojej práci a pri službe človeku a Cirkvi. Bol veľkým milovníkom Cirkvi. Mal ju hlboko vo svojom srdci. Všetko zapojil do budovania Božieho kráľovstva tu na zemi.“ 

Peter Komanický vysvetlil aj samotné motto tohtoročnej púte v Kroščenku – Služobník Nepoškvrnenej, ktoré sa vzťahuje nielen na otca Blachnického, oddaného mariánskeho ctiteľa, ale aj na každého z nás: „Ako Cirkev, tak aj jej Matku mal hlboko vo svojom srdci, pestoval s ňou živý a úprimný vzťah. A tomu učil aj bratov v Kristovi a celé spoločenstvo HSŽ. Celé dielo, ktoré cez neho Boh vytvoril, zveril otec Blachnický práve Panne Márii. Jeho odkaz možno nájsť v tom, aby sme s Máriou budovali aj my živý vzťah a spolu s ňou budovali živý vzťah s Ježišom Kristom, jej Synom.“

Prenechávame slovo pútnikom

Na záver prinášame niekoľko výpovedí od samotných pútnikov.

„Potrebovala som byť s Bohom v pokoji, lebo mám ťažké obdobie za sebou. Teším sa z toho, že tu stretávam ľudí, ktorých poznám a že môžem naberať. Oslovila ma prednáška pani Doroty – jej sviežosť, výpovede, sprítomnenie otca Blachnického, radosť z toho, že poznala osobne tohto kňaza. Zvlášť vo mne rezonuje myšlienka, že keď nekráčame po Božích cestách, tak Boh nás vtedy ako keby odstrihne, lebo on vie, aký je jeho plán a chce, aby sme ho naplnili, potom sa pozbierame a pretrhneme tú zlú cestu.“  Zuzana
„Som liečený alkoholik, abstinujem už 18 rokov. Moja obnova návratu k Matke Cirkvi nastala tu v Kroščenku v roku 1998, keď som tu bol na celonárodnom zjazde HSŽ v Poľsku. Tu sa zrodila myšlienka, aby som nastúpil na cestu abstinencie, obnovy a záchrany môjho života. Panna Mária mi vyprosila milosť, aby som sa dostal z ťažkého alkoholizmu. Vraciam sa tu do Kroščenka znova a znova a načerpám tu vždy veľa síl. Ďakujem tu Bohu i Panne Márii. Z programu tohoročnej púte ma oslovila zvlášť modlitba posvätného ruženca a svedectvá.“ Jozef

„Prišla som do Kroščenka poďakovať sa za toto spoločenstvo, ktoré mi dáva veľa sily a odvahy do života. Osobitne ma tu zaujalo svedectvo pani Doroty o otcovi Blachnickom.“ Helena

„Prišiel som sem, aby som sa prihováral za svojich synov a za všetkých, ktorých mi zveril Pán. Najviac ma z programu oslovila modlitba chvál, ktorú vnímam ako vstup do Božej prítomnosti a ako možnosť prehĺbenia vzťahu s Pánom.“ Karol

„Kroščenko je miesto, kde môžem dýchať a vnímať ducha otca Blachnického. Chodím tu už 27 rokov a prichádzam sem aj na osobné púte k hrobu otca Blachnického a do kaplnky Krista Sluhu. Prosím otca Blachnického, aby mi vyprosoval u Pána vernosť a odvahu v službe a v nasledovaní Ježiša Krista. Kroščenko je pre mňa žriedlo a prameň, ku ktorému prichádzam, aby som pil.“ Jozef Heske, kňaz

Pripravil: Pavol Kall
Foto: Štefan Paločko (1,2) a Pavol Kall (3,4)

2%

Prihlásenie