VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO

Predslov

Mnoho chýb a omylov robíme vtedy, keď udalosti, ktoré prežívame nechápeme v súvislosti s ich vznikom, vzťahmi a kontextom, v ktorom sú osadené. Vtedy máme tendenciu vypichnúť niečo konkrétne, čo nás oslovuje,  intenzívne to prežívame a povýšiť to nad všetko ostatné, nad celok.  Platí to  o každom diele, do ktorého sú zapojení a spolutvoria ho ľudia. Platí to aj o cirkvi. Kdesi tu, nazdávam sa je aj koreň všetkých jej delení – schiziem. Nebolo to ináč ani v dejinách rozvoja HSŽ na Slovensku. Boli časy, keď sa diskutovalo o tom, čo je v Hnutí dôležitejšie – katechizácia či evanjelizácia, časy, keď sa niečo dielčie povýšilo za hlavné kritérium pre všetky spoločenstvá, a predstavovalo sa ostatným ako jediná cesta pre celé Hnutie. Musíme mať preto akýsi nadhľad z výšky na život spoločenstiev Hnutia, ktoré spája konkrétna charizma, a ktoré Boh v ich prostredí, v ktorom žijú, povoláva na ich etape ku konkrétnemu kroku. Musíme akceptovať, že Kristovo telo má údy, ktoré pracujú každé ináč a inou službou. Predsa však - z druhej strany, musia rozvíjať to spoločné, čo tvorí ich charizmu. Ďakujem o. J. Heske za spracovanie tohto článku. Nech pomôže všetkým zodpovedným i členom našich spoločenstiev objavovať víziu HSŽ obsiahnutú v jeho charizmách.
o. Peter Komanický

Túto úvahu napísal F. Blachnicki, keď v roku 1982 išiel navštíviť Bolíviu. Mal v pláne zriadiť tam centrum evanjelizácie Svetlo-Život, aby takto Hnutie mohlo svojou charizmou slúžiť Cirkvi. V tichu nočného letu do Bogoty svoje uvažovanie zhrnul do desiatich bodov: Charizma Hnutia. Máme teda predstavenú víziu Hnutia, ktorú nám ponúka sám otec zakladateľ.

Charizma Svetlo-Život – charizma metódy plodnej činnosti.
Formula FOS-ZOE vyjadrujúca jednotu poznania a konania v živote človeka poukazuje na skutočnú slobodu človeka ktorá je založená na dobrovoľnom poddaní sa požiadavkám pravdy – v duchu Kristových slov Spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Jn 8,32). Realizácia tejto slobody v živote človeka, ako základný predpoklad pedagogiky Hnutia, vedie k výchove nového človeka a  riešeniu základného problému v súčasnom ohrozenom svete a aj v živote každého človeka.

Charizma evanjelizácie – objavenie prameňa a základu.
Je to výnimočný dar, ktorý sme prijali cez Hnutie. Máme mať jasné a viditeľné povedomie, že cieľom prvej evanjelizácie je doviesť človeka k osobnému prijatiu Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, čo je prameňom a základom celého kresťanského života.

Charizma evanjelia oslobodenia – charizma ohlasovania evanjelia s mocou.
Vnímanie významného a vnútorného prepojenia medzi evanjelizáciou a oslobodením je výnimočným darom Hnutia, čo sa prejavuje v iniciatívach ako je napr. KOČ alebo hnutie Pravda - Kríž - Oslobodenie.

Charizma katechumenátu – objavenie cesty formácie skutočných kresťanov a Kristových učeníkov v miestnom spoločenstve.
V HSŽ bola vypracovaná metóda deuterokatechumenátnej formácie pre mládež a dospelých. Táto formácia začína pri evanjelizácii a vovádza do diakonie, čiže aktívneho angažovania sa v procese budovania farnosti – miestneho spoločenstva a jej života. Je to výnimočný dar, ktorým môžeme slúžiť farnostiam.  

Charizma liturgie – objavenie prameňa a vrcholu života Cirkvi.
Je to dar pochopiť a prijať plnú a autentickú liturgiu obnovenú podľa Druhého vatikánskeho koncilu (DVK). Obnovená liturgia je založená na obnovenej náuke o cirkvi a teológii liturgie, ktorá ju vníma ako žriedlo a štít života Cirkvi, aj ako zjavenie (epifaniu) a sviatosť cirkvi - spoločenstva. Je to dar, ktorým slúžime farnostiam. Skupiny hnutia prispievajú k tomu, aby vo farnostiach sa budovala cirkev ako živé spoločenstvo cez živé liturgické zhromaždenia podopieraná vernosťou voči Božiemu slovu a správne čítanými liturgickými znakmi.

Charizma Krista Sluhu a diakonie – objavenie cesty budovania cirkvi spoločenstva a jednoty všetkých kresťanov.
Základom je učenie o Kristovi Sluhovi a idea kristocentrickej diakonie. Hnutie vychováva svojich členov skrze evanjelizáciu a formáciu pre službu v miestnych spoločenstvách života Cirkvi. Postoj angažovania sa a spoluzodpovednosti sa má prejaviť v prijatí diakonie rôzneho druhu.

Charizma Domácej Cirkvi – obnovy rodinného katechumenátu a rodiny ako malej cirkvi.
Domáca cirkev  predstavuje plnú realizáciu charizmy Svetlo-Život vo vzťahu k manželskému spoločenstvu a rodine. Tak ako v živote jednotlivca má prebiehať jednota a súlad medzi svetlom – poznaním a našou existenciou – životom, tak aj v manželskom a rodinnom spoločenstve má byť harmónia medzi svetlom a životom. Potom manželstvo a rodina sa môže rozvíjať ako Cirkev. To je dar, ktorý vyžaduje odpoveď a formáciu v manželskom vzťahu. Je to dar, ktorý je potrebné ďalej odovzdávať. 

Charizma živej cirkvi – objavenie Communia ako syntézy náuky o cirkvi podľa DVK.
Hnutie vidí seba a realizuje seba nie vedľa cirkvi, ale v cirkvi a to vo viditeľnom konkrétnom znaku miestneho farského spoločenstva (diecézy).

Charizma Nepoškvrnenej Matky Cirkvi – objavenie hlbokého tajomstva v Kristovi a Cirkvi. 
Oddať sa Kristovi vo viere a láske, je to postoj, o ktorý sa máme snažiť podľa vzoru Nepoškvrnenej. Toto úsilie má byť hlavnou vecou v našom Hnutí. Táto snaha sa má premeniť na uskutočnenie stať sa živou a životodarnou Cirkvou.

Charizma jednoty – objavenie tajomstva Ducha Svätého.
Hnutie Svetlo-Život seba vníma ako dar Ducha Svätého na budovanie cirkvi, čiže ako charizmu. Byť pod vplyvom Ducha Svätého a zotrvávať na ceste jednoty, to je jedna skutočnosť. Duch Svätý je totiž princípom jednoty cirkvi. Máme sa preto snažiť o jednotu. Táto snaha prebieha na niekoľkých úrovniach: Úsilie o jednotu v samotnom Hnutí, vo vzťahu k diakoniam a iným skupinám a členom Hnutia. Snaha o jednotu s hierarchiou cirkvi. Snaženie sa o jednotu s druhými hnutiami a spoločenstvami cirkvi. Jednota s kresťanmi iných cirkvi v ekumenickom zmysle. Snaha o jednotu s celým svetom skrze evanjelizačné dielo a diakoniu oslobodenia a milosrdenstva.

 


Priatelia! Vidíme, akými darmi môžeme slúžiť nielen ako jednotlivci, ale aj ako celé spoločenstvo? Máme svetlo. Len ho teraz uviesť do praxe a do života. Pane Ježišu, pomáhaj nám. ..
                                                                                                                                             Preložil: o. Jozef Heske (článok je krátený)

Porov.: Blachnicki, F.: List z Boliwii, czyli ... wielkie charyzmaty Ruchu. In: Domowy Kościół. List do współnot rodzinnych. 145/2017; s. 53-55.

2%

Prihlásenie