NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU

Konferencia poľských biskupov dňa 13.10.2017 v Lubline zvolila nového delegáta pre HSŽ v Poľsku. Mons. Krzysztofa Włodarczyka.
S novým delegátom pre oázu sa uskutočnil rozhovor a z odpovedí o. biskupa vyberám niekoľko podnecujúcich myšlienok.

 

Otec  biskup má osobnú skúsenosť z oázy. Priznáva sa, že je to jedna z najlepších ciest obnovy cirkvi. Je to cesta, ktorá v plnosti pretvára človeka v duchovnom zmysle.
Biskup Krzysztof s HSŽ sa spoznal v čase, keď bol v IV. ročníku v kňazskom seminári. Začal spoznávať Hnutie. Dokonca v seminári vznikla oázová skupina, ktorá mal sporadické formačné stretnutia. Hneď po vysviacke sa zaangažoval do oázových rekolekcií. Stále sa niečo nové dozvedal o Hnutí, ktoré pomaly, ale isto spoznával.

Až v kňazskej službe sa hlbšie spoznal s charizmou oázy aj s charizmou DC. Vo svojej diecéze bol moderátorom pre Hnutie. Ako 30. ročný prijal deklaráciu KOČ. Podpísanie záväzku KOČ sa stalo dôsledkom formácie v HSŽ.  Kruciata mu pomohla okrem iného aj v kontakte so závislými. To bol aj dar pre neho samého. Tento dar pomohol o. biskupovi stať sa slobodným a viac oddaným v službe druhým.

Hnutie má stále dobrý vplyv na kňazstvo biskupa. Hlavne vo formačnom rozmere. Odkryl identitu ako človeka, kresťana a kňaza. Hnutie mu ukázalo ako konať misiu kňaza. Totiž v Oáze je silno ukázaný aspekt diakonie. Takto spoznáva svoje kňazstvo a prežíva ako službu. Hnutie mu pomohlo objaviť aj tajomstvo liturgie. Odkryl jej krásu.
Oáza pomohla o. biskupovi aj v kontakte s laikmi. Cirkev je rôznorodé spoločenstvo, v ktorom dôležité miesto majú laici. Laici a kňazi sú spolu v cirkvi. Samozrejme nikto sa nemusí zbavovať svojej totožnosti. Podľa biskupa Hnutie pomáha človekovi zakoreniť sa v cirkvi. Tvrdí, že sme kresťania nie kdesi na samote, ale v cirkvi.
Biskup vidí oázu, ktorá formuje nielen nového človeka, ale aj novú kultúru. Formácia nie je iba pre jednotlivcov na preciťovanie radosti, ale má slúžiť na tvorenie novej kultúry, má premieňať svet.

Ďalej je potrebné podľa otca biskupa Krzysztofa angažovanie sa v spoločenskom živote. Ako HSŽ by sme mali viac vychádzať z kostola a vstupovať do rôznych rozmerov života v spoločnosti. Oázista má byť aktívne prítomný vo svete. Hnutie má pripravovať ľudí na plnenie sociálnej misie cirkvi. Aby oázista po formácii mohol slúžiť tým, čo dostal v Hnutí. Napr ako riaditeľ, učiteľ, či novinár. Musíme v tomto lepšie využiť formačné nástroje.

Otec biskup spomína aj oázu dospelých pre tých, ktorí nenachádzajú svoje miesto v mládežníckych skupinách a nemajú miesto ani v DC. Nepriamo vyjadruje túžbu, aby skupiny pre dospelých v HSŽ sa šírili.

Zdroj:  www.koszalin.gosc.pl

Autor:. J. Heske

2%

Prihlásenie