LITURGIA JE SLUŽBA ...

Ctihodný Boží služobník otec František Blachnicki nás pozýva, aby sme sa upierali svoj pohľad na osobu Ježiša Krista ako na Sluhu (Diakonos). Aj na liturgiu sa môžeme správne pozerať iba vo svetle tajomstva Krista Sluhu.  Podľa F. Blachnického  celý život Krista bol službou, bol liturgiou.  Bol službou na splnenie Božej vôle a pre spásu človeka. Čo bolo najdôležitejšie v živote a službe Ježiša Krista?  V jeho živote a službe to bola poslušnosť. Poslušnosť až na smrť na kríži. A tak sa v liturgii nachádza sprítomnenie jeho obety života.


Je to preto aj jedna z požiadaviek liturgie  a to požiadavka poslušnosti Cirkvi v slávení liturgie.  Podľa o. Blachnického  liturgia sprítomňuje poslušnosť Ježiša Krista. Liturgia má byť slávená iba v duchu poslušnosti. Najhoršie čo škodí liturgii, je neposlušnosť.
Liturgia je jedna z veľkých chariziem HSŽ. František Blachnicki poukazuje na jednotu medzi znakom, ktorým je Hnutie a spôsobom  pochopenia a slávenia liturgie.  Cez liturgické obrady a symboly je prejavená Božia pravda. Je veľmi dôležité, aby sme zásadu Svetlo-Život  preniesli do všetkých oblastí nášho života. Nielen Božie slovo, ale aj liturgia je svetlom pre náš život. Liturgia sa má podľa otca Františka stavať liturgiou života – živou liturgiou, do ktorej sa zapájame celým srdcom. 
Pozastavme sa nad otázkami: Ako je živá liturgia v mojom živote? Ako ma vovádza oázová formácia na cestu služby, ktorá má byť odpoveďou na Kristovu službu práve cez liturgiu? Tu nejde len o vonkajšie deklarovanie toho, že rozumieme charizme liturgie. Tu nejde len o to, či pekne pripravíme jednotlivé liturgické služby. Otec Blachnicki nás pozýva k hlbšiemu chápaniu a vnímaniu liturgie. Ide o to, aby sme pri liturgii vedeli, o čo ide, aby sme rozumeli znakom a symbolom, aby sme vedeli čítať pravdu z liturgického znaku.
Najväčšou ťažkosťou  v chápaní a slávení liturgie sme my sami a to že hľadáme svoju slávu. Dávame seba na prvé miesto. Otec biskup Rys hovorí, že liturgia to nie je divadlo. Že v liturgii nejde o to, aby sme niečo hrali. Liturgia je súhrn symbolov a znakov, ktoré je potrebné čítať a osobitne prežiť.
Liturgia je osobné stretnutie sa s Kristom, ktorý mení môj život a pomáha mi prijať postoj služby voči blížnemu. Liturgia je ponoriť sa do Božieho Milosrdenstva, ktoré nielen mňa premieňa, ale aj druhých. Otec František nás podnecuje venovať viac snahy, aby liturgia mala náležité miesto v živote nášho Hnutia a  celej formácii. Aby sme boli znakom pre druhých. Aby sme dali svedectvo, že cez liturgiu  rastieme v kresťanskom živote a dozrievame vo viere. Aby v nás rástol nový človek. Aby na liturgii vyrástlo nové spoločenstvo, ktoré potom  novou kultúrou prispieva k zmene spoločnosti.
Spracoval: Jozef Heske
Zdroj: Kasprowiczowie M a T: Liturgia to nie teatr ani magia. In: Domowy Kosciol. List do wspolnot rodzinnych. 145(2017). s.72.-74.

2%

Prihlásenie