CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)

Katechumenát je podľa Božieho služobníka otca Františka Blachnickeho cesta formácie autentických kresťanov a učeníkov Ježiša Krista v miestnom spoločenstve. Aj dnes tento inštitút je veľmi potrebný v živote cirkvi. Sme svedkami krízy a slabosti tradičných farnosti ktoré postupne zomierajú – takto dávnejšie napísal Otec. A toto proroctvo sa dnes napĺňa. Verím, že nemusíme podrobne opisovať duchovnú a náboženskú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Veľmi dobre ju poznáme. Kňazi a pastorační pomocníci bezradne stoja pred týmto problémom a tak sa snažia aspoň niečo kazateľsky, či pastoračne „vydolovať“. No ľudia dnes ignorujú slovo aj božie aj ľudské. Niekedy to slovo je nepochopiteľné. Niekedy vystačí slovo kerygmy za účelom záchrany života.

Otec zakladateľ ukazuje aj cestu riešenia. Riešenie je v katechumenate, čiže v ceste formácie kresťanov v malom spoločenstve. Nie je to „objavenie Ameriky“, pretože katechumenát bol už dávno v počiatkoch kresťanstva. Katechumenát bol niekoľkoročný čas prípravy pohana na sviatosť krstu, birmovania a eucharistie. Tento čas sa bral veľmi vážne a dôležito. Od tohto času prípravy závisel neskorší autentický kresťanský život. Katechumen pri evanjelizácii, pri ohlásení kerygmy zacítil iskru viery. Cirkevná komunita potom tohto človeka obklopila starostlivosťou a vytvorila priaznivé podmienky na rozpálenie iskry viery. Kandidát krstu mal zážitok Božej lásky cez ohlasované slovo, katechézy, exorcizmy i požehnania. Za ten čas spoločenstvo bdelo nad týmto kandidátom a pozorovalo, či zasiate slovo prináša úrodu v podobe obrátenia. Nebolo to lacné moralizovanie vo formáte „musíš“, „nemôžeš“. Každý kandidát bol vnímaný osobitne, každý mal osobitnú cestu duch vzrastu vo viere. Ak sa objavili v jeho živote vonk znaky viery, napr láska k nepriateľom, jednota s bratmi, ... atď, tak cirkev ho pustila k iniciačným sviatostiam (krst, birmovanie a eucharistia). Druhý Vatikánsky koncil priniesol obnovu tohto inštitútu. V roku 1977 bol obnovený katechumenát prijatý do praxe a podľa dokumentu Obrad vovedenia do plnosti kresťanského života sa stal vzorom pre každé katechetické dielo. Otec František ho presunul do oázovej formácie pod názvom DEUTEROKATECHUMENÁT, číže postkrstný katechumenát.

 

Je to dlhý proces. Sťažený tým, že si myslíme o tom, že sme predsa v katolíckej krajine. Mnohí si myslia, že evanjelizácia je nosenie dreva do lesa a obracanie obrátených. V tomto procese človek cíti viac skutočnosť hriechu v sebe a okolo seba. Viac vníma Božie odpustenie a lásku. Chce čosi viac než denný desiatok Ružencového bratstva a nedeľnú povinnosť sv. omše. Chápe, že viera ak má byť opravdivá, tak má byť dennodenná a má byť spojená so životnou skúsenosťou. Nestačí iba sféra „kostolnej“ pobožnosti. Katechumenátna formácia začína od evanjelizácie. Kerygma o Božej láske je ohlasovaná do srdca človeka. Prebieha v prostredí malého spoločenstva, ktoré sa stáva pôdou duchovného vzrastu. Komunita sprevádza človeka na ceste viery k duchovnej zrelosti. Na tejto ceste nachádzame skrutínia, čiže skúmanie viery kandidáta (toto nám chýba, možno máme strach), ďalej sú to celebrácie s požehnaním a exorcizmy, ako aj modlitba príhovoru spoločenstva. Nie je tam moralizovanie. Nie je tam násilne nútenie k náboženským praktikám. Nie je tam vtláčanie náboženských osobných zásluh vedúcich k spáse človeka. Nový človek sa rodí spontánne z počúvania Božieho slova, modlitby a sviatosti. Jednota a láska spoločenstva a potom angažovanie jeho členov vzniká ako dielo pôsobenia Ducha sv. Oázová formácia katechumenátu vo vernosti voči oázovej charizme prináša konkrétne ovocie. Vďaka tejto vernosti máme oázové rodiny, ktoré sú Domácou cirkvou. Vďaka vernej formácie HSŽ máme aj kňazské a rehoľné povolania. Máme aj vynikajúcich laikov i duchovné osoby ochotných oddať svoj život Kristovi. Dávajú svoj život službe aj blížnym a cirkvi. Vďaka Bohu za to.

 

Voviesť katechumenát do praktického života cirkvi. K tomu môže napomôcť naša oázová formácia. Máme byť Bohu vďační za veľké evanjelizačné diela a projekty. A treba sa v nich angažovať. Veď máme diakoniu evanjelizácie. Ale veľmi dobre vieme, že to nestačí. Potrebujeme človeku ponúknuť katechumenát, cestu formácie v malej skupinke s animátorom.

 

Ale to my musíme byť presvedčení o tom, že oázová formácia je úžasný dar a poklad, ktorému máme byť verní. Áno. Je to náročné. Je náročná oázová formácia. Ale čo je dnes ľahké? Ježiš kráčal po krížovej ceste a niesol kríž. Volá ostatných: poďte za mnou. Ja osobne mám životnú skúsenosť z formácie Hnutia. A som Bohu vďačný. A neľutujem. Bolo to ja náročné. Ale viem, že môj život nie je založený na piesku, ale na skale ktorou je Kristus. A môžu padať aj tanky z neba, ale mňa to nevyvráti. Lebo som uveril Kristovi a prijal som Ho do svojho života a som jeho učeníkom. Ak padne, tak viem kde nájsť východisko. K tomuto prežívaniu my pomohla aj oázová formácia.

Aj sa snažím to hovoriť druhým, povzbudzovať s láskou a jemne, ale je to ťažké, lebo dnešná doba poskytuje to, čo je ľahké a nenáročné. Ľudia idú za tým, čo je ľahké. Reklamy a média nám núkajú ľahké riešenia. Stačí jedna tabletka a bolesť je preč. Realita je taká, že tú „ľahkosť“ vsúvame aj do duchovného života. Ale my máme ísť proti prúdu, aj v tejto záležitosti. Buďme k sebe nároční! Vyžadujme aj od druhých (samozrejme s láskou) tento postoj. S láskou a vo vernosti kráčajme oázovou formáciou (mládež, dospelí, manželia, ...). Radosť nech je v našom srdci. Potom naše farnosti nebudú duchovne zomierať, ale to budú živé a životodarné evanjelizačné spoločenstvá, kde sa všetci budeme cítiť ako duchovná rodina.

Aj pre deti v detskom veku, či pre mladých v dospievajúcom veku HSŽ ponúka formáciu:

Oáza Božích deti I., II., III.

Oáza Novej Cesty I.,II.,III. (bývala „Nulka“)

 

Oázová formácia kresťanov (mládež, dospelí) v spoločenstve HSŽ je rozdelená na tieto etapy:

  • obdobie evanjelizácie

pre evanjelizácia

osobná evanjelizácia

evanjelizačná duchovná obnova

práca v post evanjelizačných skupinách (LK a JN stretnutia)

 

  • obdobie katechumenátu

Oáza nového života 1. stupňa

Jedenásť evanjeliových rozhovorov – Cesta Nového Života

Program desiatich krokov ku kresťanskej zrelosti

Oáza nového života 2. stupňa

Jedenásť biblických kruhov ako vovedenie do Biblie

Liturgicko-biblické kruhy ako príprava na liturgiu slova v nedeľu

Obdobie prípravy na obnovu krstnej zmluvy

Veľkonočné trojdnie vo forme duchovnej obnovy a obnova krstných sľubov

Kurz pre animátorov (môže byť)

 

  • obdobie mystagogie – vstup do tajomstva

Oáza nového života 3. stupňa

Jedenásť tém na prehĺbenie ekleziológie

Evanjeliové revízie života na tému charizma, povolanie a diakonia – Škola Kristovho učeníka

Seminár obnovy v Duchu sv a Svätodušné trojdnie zakončené udelením misie, prechod k diakonii a trvalej formácii, špeciálny kurz pre animátorov.

 

 

 

TAK TOTO VŠETKO BY MALO BYŤ počas cesty oázovej formácie, ktorá sa nazýva aj základná. Samozrejme manželia z DC majú trocha inak upravený program. Táto základná formácia vedie k diakonii - službe. A na to slúžia rôzne druhy rekolekcii.

Po základnej formácii nasledujú ORD – oázové rekolekcie Diakonie – kde sa môžeme všetko dozvedieť od A po Z o charizme Svetlo-Život a objaviť svoje miesto v konkrétnej diakonii – službe.

Následne prichádza čas na rôzne oázové rekolekcie, ktoré uvádzajú oázistu do jednotlivých diakonii: oázové rekolekcie diakonie života, diakonie oslobodenia, masmédií, animátorov evanjelizácie, animátorov modlitby, hudobných animátorov, pre diakoniu modlitby, liturgických animátorov, ... Je to pozvanie pre tých, ktorí sú k dispozícii v službe alebo sa chcú spoznať s danou diakoniou. Dôležitú úlohu má KOPA – kurz oázový pre animátorov.

Manželia z DC majú ORAR (evanjelizačný) a ORAR II. (povolanie k službe animátora). Dalo by sa o manželskej formácii ešte viac písať, ale to možno nabudúce alebo niekto druhý kompetentnejší to urobí.

Teda vidíme, že základná formácia nie je iba o tom, že sa formujeme sami pre seba, ale o tom, že cieľom je diakonia – služba, ku ktorej sme povzbudení a vyzvaní v duchu slov – vlastniť seba v dávaní seba!

 

Nech Boží služobník otec František Blachnicki sa prihovára za nás v nebi!

 

 

Napísal: Jozef Heske

Zdroj:

Domowy Kosciol. List do wspolnot rodzinnych.145.

Heske J.: Dva životy v jednom svetle.

2%

Prihlásenie