CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

Cieľom je pomôcť človeku, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijatie Krista je prameň a základ celého kresťanského života. Je to výnimočný dar, ktorý sme dostali skrze Hnutie.
Evanjelizácia je teda motorom každého spoločenstva v cirkvi. Tam, kde je ohlasované evanjelium, tam je život.
Každý kresťan, ktorý ohlasuje evanjelium a zdieľa sa svojou vierou, tak konfrontuje základy svojho života a nanovo sa zapaľuje pre Ježiša.  Keď sme s Ježišom a on nás zapaľuje, tak sme v stave čokoľvek povedať o ňom. Ježiš je živý v konkrétnom životnom okamihu konkrétneho človeka. Môžeme sa zdieľať tým, čo máme – čím žiješ, tým kŕmiš -. Ak žijem Ježišom, tak môžem Ním kŕmiť druhých.

Evanjelizácia je žriedlom života viery. Buduje vzťahy s Bohom. Prináša nových Kristových učeníkov. A pomáha duchovnému rastu spoločenstva cirkvi.  Ak spoločenstvo neevanjelizuje, tak skostnieva a stáva sa múzeom foriem a rituálov. Pre každé spoločenstvo je to oživenie, keď ohlasuje evanjelium. Takto môžeme ľudí priviesť k osobnému  vzťahu s Bohom.  To značí začiatok cirkvi – spoločenstva s Bohom a ľuďmi. Evanjelizácia je byť alebo nebyť Cirkvou. Byť alebo nebyť spoločenstvom, komunitou, hnutím, farnosťou, ... Tam, kde nie je evanjelizácia, tak tam je regres, duchovná smrť, pokles, ochabnutie, ... Tam nie je rast. Zaniká život. Vzniká rutina. Tam kde spoločenstvo neevanjelizuje, tam noví ľudia neprichádzajú, skôr odchádzajú. Prichádza marazmus a znechutenie. Evanjelizácia je dynamizmus! Totiž stavia všetkých zoči voči evanjeliu. Pre naše Hnutie je to veľmi podstatný element!
Otec Blachnicki v 70 rokoch 20 stor reagoval na dokument pápeža Pavla VI O ohlasovaní evanjelia. Dokument sa stal značným príspevkom do formácie Hnutia. Prišla nová kvalita hovorenia o Ježišovi.  Otec si pomohol aj s hnutím Agape. Vtedy sa objavili 4 evanjelizačne pravdy (zákony duchovného života). Na scénu prišli evanjelizačné rekolekcie. A tak aj celý formačný systém Hnutia. Preto Otec stále hovoril, že do Hnutia sa nevstupuje cez farské oznamy, ale cez evanjelizáciu. Otec mal veľkú túžbu, aby ohlasovanie evanjelia prišlo do každej farnosti a aby každý farník prijal Pána Ježiša do svojho srdca a tak by nastúpil na cestu druhého katechumenátu.
Aj keď sa tento sen nesplnil, predsa idea evanjelizácie je jedna z hlavných pilierov identity Hnutia Svetlo-Život. Ako Hnutie plníme (mali by sme) všetky služby v cirkvi. Veď sme hnutie cirkvi. Prvá misia a diakonia je evanjelizácia. Najprv je to misia k národom.  Potom je to pastorácia. Ďalej je to nová evanjelizácia. Čiže ohlasovanie evanjelia tradične katolíckym kresťanom, ktorí odišli od viery. A aj medzi to patrí medzigeneračné odovzdávanie pokladu viery medzi pokoleniami. Je to hlavná úloha manželov a rodičov. Je to misijný príkaz! Sám Ježiš hovorí: Choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov!  Jednoducho sa treba zdieľať svojimi skúsenosťami a zážitkami s Ježišom. Je to zadanie všetkých členov Hnutia. Táto úloha vychádza z krstu, kedy sme dostali účasť na prorockej misii Ježiša Krista. Ohlasovať evanjelium máme cez slová a skutky. Nestačí iba žiť po kresťansky. Treba hovoriť a vysvetľovať, prečo tak žijem? Aby som nebol vnímaný ako čudák a nevyzeral ako divný. Netreba čakať na to, že sa ma niekto spýta, prečo žijem inakšie ako väčšina? Ale je potrebné načať intenzívnu aktívnu ofenzívnu (bojovnú) evanjelizáciu!
Podľa Otca evanjelizácia začína pri modlitbe. Už táto etapa je plodná pre ohlasovateľov a poslucháčov. Ďalšia etapa je kerygmatická. Má viesť ľudí k prijatiu Krista za Pána a Spasiteľa.  K tomu, aby sme nadviazali s Ním osobný vzťah. Toto všetko má viesť k obráteniu – k metanoii – k zmene myslenia a zmýšľania. Nastať má trvalá premena v životnom štýle. To zas má viesť k tomu, aby sme hľadali podobných ľudí – aby sme sa zapojili do školy Kristových učeníkov.
Evanjelizácia je teda len počiatok. Má stále pokračovať vo formácii katechumenátu. Nestačí iba zapáliť človeka a potom ho nechať na ulici. Je potrebné mu pomôcť zotrvať v spoločenstve s Kristom a bratmi. Evanjelizácia privádza do spoločenstva s Bohom a ľuďmi – do Cirkvi. Časom privádza ku krstu a k viere, ktorá je dôsledná v duchovnej zrelosti. Aby sme sa stali zrelými kresťanmi, tak potrebujeme aby nám bolo ohlasované evanjelium. Potom je potrebné odvážne rozhodnutie prijať evanjelium do života. A nielen to. Takýto človek potom prijíma rozhodnutie takto evanjelizačne slúžiť pre druhých ľudí. V rodine. Na pracovisku. U susedov. Vo farnosti a spoločenstve. Je to prejav kresťanskej zrelosti. Preto všetka oázová formácia začína pri evanjelizácii a k nej zároveň privádza. Jednoducho sa mení iba naša pozícia – od poslucháča na ohlasovateľa.

Napísal: Jozef Heske
Zdroj: Domowy Kosciol. List do wspolnot rodzinnych. 145.

2%

Prihlásenie