CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE

Myšlienka nasledovania Ježiša Krista a Panny Márie patrila do základného programu F. Blachnickeho. Tiež táto idea mala a stále má svoje miesto v HSŽ. Na tento prvok osobitne poukazuje akt zasvätenia sa Panne Márii, ktorý vykonal Otec už pri subdiakonskej vysviacke. Otec to prežíval aj vo svojom kňazskom živote. Odzrkadlilo sa to aj v známom úkone zasvätenia diela Oázy Panne Márii v Kroscienku n/D otcom kardinálom Karolom Wojtylom. V texte zasvätenia sa je obsiahnuté presvedčenie, že iba to spoločenstvo  sa môže stať živou cirkvou, ktoré bude realizovať v jednote s Pannou Máriou postoj služby  a oddania sa Kristovi v jeho cirkvi.

Duchovné dedičstvo Františka Blachnickeho  zanechané vo formačnom programe HSŽ  je v prvom rade konkrétne ovocie premeny a skúsenosti, ktorú zažil na ceste duchovného rastu. Táto jeho duchovná cesta mala tri etapy: obrátenie vo viere – obrátenie v katowickom väzení počas druhej svetovej vojny. Druhé obrátenie v nádeji – počas pobytu vo väzení o 20 rokov neskôr, keď ho odsúdili za ideu slobody a tretie obrátenie v láske – v závere jeho života v Carslbergu.  Táto jeho osobná formačná cesta prebiehala  cez všetky etapy: od evanjelizácie cez katechumenát k diakonii. Otec pochopil všetky základné pravdy, ktoré mu priniesli ovocie duchovnej zrelosti. Tieto etapy preniesol do oázovej formácie, ktorej cieľom bolo vybudovanie živého spoločenstva s Bohom a ľuďmi.
Otec František učil, že živé spoločenstvo vzniká tam, kde všetci zhodne so svojou charizmou prijímajú službu pre jeho budovanie. Spoločenstvo sa nevytvára tak, že jedni majú moc nad druhými alebo že sú nadriadení a podriadení. Ale spoločenstvo sa buduje tak, že všetci slúžia v zhode s charizmou na budovanie komunity. 
Otec Blachnicki bol presvedčený, že oázová formácia  v istom momente musí doviesť k prijatiu konkrétnej služby v spoločenstve cirkvi. Preto po ONŽ III aj od mládeže aj od dospelých očakával ochotu a pohotovosť k službe.  Impulzom k tomu je Božia láska, ktorá sa dotýka človeka a vedie ho k tomu, aby prevzal zodpovednosť za cirkevné spoločenstvo. Prijať charizmu Krista Sluhu a diakonie znamená túžiť prijatým darom slúžiť druhým ľuďom. Keď chýba takýto postoj služby, to značí že oázista síce prežil pekné a emocionálne okamihy na rekolekciách a veľmi mnoho využil pre svoj osobný duchovný vzrast, ale sa neotvoril na charizmu HSŽ, čiže na dar služby podľa vzoru Ježiša Krista a Jeho Matky. Pretože v ňom nehorí túžba spolu s Máriou mať postoj služby pre dobro cirkvi.
Je aj taká pravda, že niekedy (často) hľadáme animátorov, moderátorov, hudobnú a hospodársku službu, či na letné duchovné cvičenia alebo na formačnú prácu počas roka alebo na nejakú inú službu. A nevieme ich nájsť! Odpovede sú aj také: ja neviem, ja nemôžem, ja sa na to necítim, to ten druhý, .... Keď to tak je, tak si musíme uvedomiť, že oázová formácia má niekde svoje slabiny. Hlavne na etape evanjelizácie, ktorá by mala v istom zmysle rozriešiť dilemu (rozpor) dotýkajúcu sa nášho služobného postoja.   Ak som bol raz privedený skrze evanjelizáciu k oddaniu sa Kristovi, aby On ma viedol, to znamená, že Ho chcem počúvať v každej veci. Aj vo veci prijatia konkrétnej služby v spoločenstve. Ak Ježiš je môj Pán  - často počujeme na oázach tieto prehlásenia a zvolania a nielen z úst mládeže, ale aj dospelých – to značí, že na otázku: Pomôžeš? Poslúžiš? Pôjdeš na oázu pomôcť do kuchyne? Zoberieš skupinku? Pôjdeš animovať? Budeš viesť modlitbu? Zoberieš si na starosť liturgické služby? ... atď, neodpoviem: - ak budem mať čas, tak to spravím -,  ale z mojich úst vyjdú úplne iné slova: - urobím všetko, aby som si našiel čas na túto ... službu. A ešte lepšie urobím, keď poviem zodpovedným: ... so mnou môžete počítať vo všetkom!!! Pretože som prijal celú charizmu HSŽ aj s postojom služby. ... Takto sa snažím realizovať postoj služby Kristovi v jeho cirkvi. Dávam sa Mu k dispozícii. Aj cez osoby,  ktoré majú nejakú zodpovednosť v našom Hnutí.
Heslo SLUŽOBNÍK NEPOŠKVRNENEJ nech nás sprevádza k tomu, aby sme prijali postoj služby a diakonie v každodennom živote. 
Boží služobník Otec František, nech sa prihovára za nás.

PS: Ktoré hlavné diakonie poznáme v HSŽ? Napr.:
Diakonia  oázových  duchovných cvičení. Diakonia deuterokatechumenátu. Diakonia evanjelizácie. Diakonia vyslobodenia. Diakonia života. Diakonia milosrdenstva (nová).  Diakonia modlitby. Diakonia  liturgie. Diakonia  lokálneho  spoločenstva (farnosti).  Diakonia  jednoty. Dokonca už poznáme aj diakoniu sociálnu.
UŽ LEN VSTAŤ Z POHOVKY A VYKROČIŤ!
Napísal: Jozef Heske
Zdroj: Domowy Kosciol. List do wspolnot rodzinnych. 145.

2%

Prihlásenie