SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný a spokojnučký Nový rok. Nech vás Pán žehná  a naplní svojou láskou a radosťou.

V minulých dňoch sme slávili vianočné obdobie, počas ktorého som si silno uvedomil Božiu blízkosť, ktorá sa zjavila v malom betlehemskom Dieťati. Ako je dôležité mať skúsenosť osobnej Božej lásky? Boh ma miluje osobnou láskou. To pre mňa prišiel na tento svet. Boh Emanuel. Boh medzi nami. Boh, ktorý mi rozumie. Snažme sa aj my všetci ľuďom sprostredkovať to, že Boh nás miluje nekonečnou osobnou láskou.

 

Znova chcem povzbudiť k evanjelizácii a modlitbe. Pripomínam, že KOČ je nielen preventívne dielo, ale aj modlitebné a evanjelizačné. Všetky tri prvky v KOČ sú veľmi potrebné: modlitba, evanjelizácia a pôst vo forme dobrovoľnej abstinencie. Samozrejme evanjelizácia nemusí byť v štýle „štadión alebo ulica“. Niekedy vystačuje aj osobná a individuálna evanjelizácia „medzi štyrmi očami“. Táto forma je možno ešte viac potrebnejšia. Zameriavame sa na modlitbu a pôst. Je to super. No nemôžeme vynechávať rozmer evanjelizácie. Musíme vyjsť zo svojho vnútra, zo svojej skupiny, modlitbovej miestnosti, svojej kaplnky, kostola,... Musíme sa otvoriť navonok! Pre ľudí, pre farnosť a rodiny. Prinášať novú kultúru. Nové hodnoty. Nové veci. Novú zábavu. Nové vzťahy. Novo prežívaný voľný čas...

V novembri 2017 sme mali pracovné stretnutie členov koordinačného výboru KOČ, na ktorom zazneli okrem iného aj tieto otázky: Čo som osobne prijal od Boha vďaka účasti na KOČ?  Ako Kruciata vplýva na moje okolie, od kedy som v tomto diele zapojený?  Cením si toto duchové ovocie? Ďakujem Bohu za toto ovocie? Som vďačný Bohu za osobu, od ktorej som sa dozvedel o Kruciate alebo ma do nej priviedla? Ďakujem za osoby, ktoré sa aktívne angažujú v evanjelizácii a propagácii idei KOČ?  Ako zlepšiť duchovnú efektívnosť a plodnosť KOČ v mojom živote a v mojom okolí?  Pokúsme sa odpovedať na tieto otázky, najprv každý sám za seba a potom v spoločenstve.

Chcel by som sa poďakovať za prípravu a organizáciu sympózia KOČ v Levoči. Ďakujem všetkým zo spoločenstva Levoča  a najmä otcovi Romanovi za jeho obetavú službu a činnosť. 

Prijmite poďakovanie za prípravu a organizovanie púte Levoča, Medžugorie a Kroscienko n/D. Isto vás to stálo veľa síl a námah, ale dúfam, že ste mali dobrý pocit a hlavne, že Pán Boh bol oslávený.
Poďakovanie patrí aj Danke z Lipian  za to, že mi už viac rokov pomáha „roznášať“ poštu emailom tým, ktorí sú v databáze KOČ a HSŽ. Je to veľká pomoc, za ktorú nech ju Pán Boh požehnáva hojnosťou svojich darov. 
Badám, že máme medzi sebou „večných“ kandidátov KOČ. Chcem vás povzbudiť, nebojte sa urobiť krok rozhodnutia – staňte sa členmi KOČ. NEBOJTE SA! Heslo Kruciaty.

Mnohí konštatujete, že nejako ochabujete v duchovnom osobnom živote, ale aj v spoločenstve. Znova sa otvorte na pôsobenie Ducha sv a jeho proste o dary. Proste ho o novú vášeň. Nový zápal. Proste ho o vernosť, vytrvalosť.  Na začiatku duchovnej cesty je pocit šťastia, radosti, ... svoje miesto majú aj emócie, je to OK. Ale postupne sa emócie vytrácajú a ostáva iba „holá“ viera. A tu má svoje miesto vernosť. A tá je ovocím Ducha sv. Pravdaže stále je dobré prísť k žriedlu, kde sa môžeme duchovne a aj zážitkovo povzbudiť.

Snažme sa o duchovnú Formáciu. Nech posilou sú pre nás myšlienky od nášho zakladateľa Františka Blachnického. Pozri: Príručka KOČ alebo texty na www.kruciata.sk a www.hsz.sk. Pestujme duchovný život s pomocou osobnej modlitby, Písma sv, sviatosti, ... Vy čo nemáte spoločenstvo, skúste si ho nájsť. Spoločenstvo je pôdou, v ktorej môžeme duchovne rásť. Veď otec Blachnicki stále preferoval malú skupinku, ako prostriedok vzrastu.

Vzniká nová skupinka KOČ v Brezovičke. Vďaka Bohu. Modlite sa za toto malé spoločenstvo, aby sa stalo kvasom vo svojom prostredí. Nech ich Pán Boh požehnáva. 

V septembri 2018 bude 10 rokov, ako funguje skupina KOČ v Lipanoch. Plánujú Ďakovné stretnutie. Všetci sme pozvaní. Modlíme sa za nich, aby mali vernosť a aby všetko znechutenie ich obchádzalo. Aby toto výročie ich ešte viac „nakoplo“. Aby boli stále sviecou na svietniku a mestom postaveným na návrší.

Upriamte svoju pozornosť na Program oslobodenia podľa Božieho služobníka otca F. Blachnického. (pozri www.kruciata.sk) Je to program, ktorý nám môže rozšíriť naše obzory. 

Na základe stretnutia KV KOČ vznikli aj tieto záverečné myšlienky a výzvy: Zintenzívniť osobný duchovný život! Zorganizovať oázové rekolekcie diakonie oslobodenia. V júni zorganizovať opäť duchovnú obnovu v Kroscienku pre členov KV KOČ. Pokračovať vo výjazdoch so zámerom šíriť ideu KOČ. Znova organizovať Duchovné obnovy Evanjelium oslobodenia pre farnosti. Vykonávať formáciu v skupinách KOČ. Pripraviť a zorganizovať návštevu moderátora diakonie oslobodenia v jednotlivých spoločenstvách. Viesť školu modlitby na rôzne témy: napr modlitba príhovoru. Na toto všetko sme potrební všetci. Vďaka za vašu pomoc.

Ďakujem všetkým, ktorí slúžite a pomáhate v diele Kruciata oslobodenia človeka. Nech vás Pán za to požehná stonásobne tu na zemi a potom aj vo večnosti.


Žehnám vás otec Jozef Heske

v Prešove, dňa 11.1.2018.

2%

Prihlásenie