2% - LIST

  • Vytlačiť

Milí priatelia, podporovatelia HSŽ

Je tu čas, keď je nám opäť daná možnosť preukázať náš záujem o veci, ktoré sú nám blízke, nemôžeme byť v súvislosti s nimi ľahostajní a chceme ich šíriť a podporiť ich fungovanie po každej stránke. Tým, čo by malo byť pre nás prvoradé, je šírenie Božieho kráľovstva.  Preto ste mnohí z vás podporili práve HSŽ aj poukázaním svojich 2% z dane. Pre tých, ktorí ste vo vyhlásení zaškrtnutím kolónky o vašom zverejnení sa nám umožnili vás identifikovať, sme už osobne poďakovali. Pre tých, ktorí chceli ostať anonymnými darcami, alebo si nevšimli takúto možnosť vo vyhlásení, chceme aspoň touto cestou poďakovať za váš dar. Vďaka všetkým vám sa mohlo pomôcť tým, ktorí prežívali v minulom roku duchovné cvičenia a tak pokračovať, či začať svoju formáciu v Hnutí. Pomohlo sa viacdetným rodinám, ktorí by mali problém zúčastniť sa oáz, taktiež uhradiť náklady pre služobníkov pri deťoch na manželských rekolekciách, ako aj individuálne niektorým jednotlivcom v ich nevyhnutných potrebách. Aj to je svedectvo a svedectvo je základ evanjelizácie.

Chceme vás aj v tomto roku poprosiť o vašu podporu. Uisťujeme vás, že sú to investované talenty, ktoré prinášajú zisk pre Pána. Nezakopme talent nevšímavosťou k tejto možnosti. V podobenstve o talentoch čítame, že zisk, ktorí priniesli verní služobníci bol rôzny. Jeden priniesol zisk pozostávajúci z piatich talentov, iný z dvoch. (por. Mt 25,15 nn.) Možno tým väčším ziskom, ktorý môžeš priniesť je aj to, že oslovíš iných a ponúkneš im možnosť darovať ich 2% na tento účel.

Prajem vám, aby ste prežili pravdivosť Pánových slov: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25,21.23)

o. P. Komanický, centrum HSŽ