LIST JEDNOTY CENTRÁLNEJ DIAKONIE EVANJELIZÁCIE V POĽSKU

DRAHÍ ČLENOVIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT.

Ako spoločenstvo Oázy jednoty Diakonie Evanjelizácie (DE) zhromaždené v Czestochowej v dňoch 28.-30.12.2017, ktorého súčasťou boli členovia centrálnej DE, aj zástupcovia 15 diecéz ako aj HSŽ v Českej republike, prejavujeme túžbu sa podeliť s vami všetkými o naše úvahy a zároveň inšpirovať ku konkrétnym evanjelizačným činnostiam v rôznych rozmeroch.

  Výsledkom našej práce a modlitby počas  Oázy jednoty DE sú tieto nasledujúce závery:

 Musíme prebudiť vo všetkých kresťanoch, zvlášť v členoch Hnutia túžbu ohlasovať Dobrú novinu, lebo je to príkaz Ježiša Krista. Úlohou DE je zapaľovať ľudí a prostredia k hlásaniu nádeje v Kristovi.

 Evanjelizácia je nielen akcia. Vyžaduje totiž individuálny prístup, zasvätiť čas, vstup do vzťahu s evanjelizovaným, a najmä mu ukázať miesto na ďalšiu formáciu. Základnou formou evanjelizácie je osobná evanjelizácia v každodennom živote, skrze svedectvo slovom a životom. Evanjelizácia sa má stať životným štýlom, z ktorého vyplývajú nielen veľké jednorazové podujatia, ale je zvlášť prítomná v situáciách každého obyčajného dňa.

Miestom činnosti DE je predovšetkým farnosť. A to tam máme byť stále prítomní. Oblastné diakonie by mali pripravovať členov DE na farské pôsobenie.

Duch sv usmerňuje evanjelizáciu. Potrebujeme jeho pomazanie. Ako prameň a plodnosť hlásania dobrej noviny. Zvlášť dôležité je oddať všetky činnosti a služby (život) svetlu Ducha sv skrze osobné rozlišovanie a rozoznávanie v spoločenstve.

 Dbajme, aby všetky pastoračné formy, hlavne rekolekcie vo farnosti, či v inom prostredí (napr. v škole), príprava k sviatostiam, požehnanie pokrmov, koledovanie, atď... mali evanjelizačný charakter.

 

KONKRÉTNE NÁVRHY NA OHLASOVANIE DOBREJ NOVINY:

 

EVANJELIZÁCIA RODÍN:

dbať na príklad rodinného života pre známych a okolie.

pridelenie úloh v DC, po ktorých nasleduje povzbudenie, aby bola prijatá Diakonia

pracovať na osobnou evanjelizáciou, aby sa nielen deťom odovzdávalo evanjelium, ale aby sa aj navonok evanjelizovalo

EVANJELIZÁCIA MLÁDEŽE:

venovať osobitnú pozornosť individuálnemu vzťahu s mladými a tráviť s nimi čas nielen počas formačných stretnutí, ale predovšetkým mimo nich

potreba zdieľať nápady (za pochodu) - celoslovenská databáza evanjelizačných materiálov

nebáť sa nových a kreatívnych myšlienok, ktoré priťahujú mladých ľudí

 

EVANJELIZACIA DOSPELYCH:

dospelým nájsť miesto v cirkvi podľa ich talentov, aj ich zapojiť do formácie mládeže.

potreba farského prostredia pre vzrast skupiny a diakonie

EVANJELIZACIA OSOBNA:

prebieha nie z 20 m vzdialenosti, ale z 20 cm, ide tu o stretnutie a rozprávanie s človekom

uvedomenie si, že individuálna evanjelizácia je povolaním každého kresťana

evanjelizátor musí žiť Ježiša, aby ho zdieľal, žiadne techniky a kurzy nemôžu nahradiť živú osobnú vieru

inšpirovať každého pokrsteného, aby hlásal Krista

evanjelia musí plynúť z vzťahu s Kristom a musí byť pre nás vášňou

 

EVANJELIZACIA V PRIPRAVE NA SVIATOSTI:

 

príprava a osobná evanjelizácia namiesto masovej. Pracovať nad vzťahom s Bohom, ktorý má sviatosť posilniť.

pripravujeme tiež k využívaniu sviatosti. Nielen na ich prijatie, ale aj po. Napr. stretnutia po prijatí sviatosti.

uvedomenie, že sviatosť je moment stretnutia sa s Kristom.

 

EVANJELIZACIA V ŠKOLE:

pravdivé svedectvo ohlasované mladým

treba dať čas Bohu na jeho pôsobenie. Mladým treba dať čas na stretnutie sa s Bohom.

rôzne svedectvá z mnohých životných sfér

potreba silných spoločenstiev, ktoré vedú duchovné rekolekcie

evanjelizácia skrze spoločenstvo a kvalitne dobrú prípravu

lepšie organizovať menej rekolekcií majúc silnú skupinu, než viac akcií iba s niekoľkými osobami

snažiť sa o to, aby aspoň niektorí vedúci evanjelizácie pochádzali z danej farnosti

"Tučný červík na háčiku" - hľadáme niečo, čo nás povzbudí počúvať evanjelium

 

EVANJELIZACIA VO FARNOSTI:

Nemôžete zabudnúť na ľudí po evanjelizácii, musíte im dať miesto na vzrast

najprv modlitba, až potom činnosť

výzva k modlitbe za farnosť a farských kňazov

evanjelizácia je počiatočná fáza, má zmysel iba vtedy, keď sa na ňu nadväzuje formácia , pretože človek sa rýchlo zapáli a potom rýchlo zhasne

konanie so širokou perspektívou, plánovanie dlhodobých aktivít

oživovanie a vytváranie farských rád (účasť členov Hnutia)

využitie náboženskej ľudovej tradície k evanjelizácii

revízia plánu Ad Christum Redemptorem II v oázových spoločenstvách

zapojiť program OÁZOVÉ REKOLEKCIE ANIMÁTOROV EVANJELIZÁCIE do formácie birmovancov

podpora evanjelizácie v Cirkvi, min. farské diakonie

hľadať ľudí tam, kde sú, vytvoriť katolícke kultúrne centrá, športy atď.

 

Prosíme, aby sa tento list rozšíril do všetkých spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život (aj na Slovensku). Ubezpečujeme vás o našej modlitbe za vás všetkých.

 

CENTRÁLNA DIAKONIA EVANJELIZÁCIE HSŽ V POĽSKU

 

 

texty dodal:vdp.J.Heske

2%

Prihlásenie