ČRTY KRISTOVHO UČENÍKA PODĽA FRANCISZKA BLACHNICKÉHO

1. Učeník nedopustí, aby nastal konflikt medzi Božím pôsobením a jeho
vlastnými starosťami a záujmami. Práca pre Boha je jeho vlastnou.
2. Nedáva otázky typu Prečo? Keď Pán od neho niečo žiada. Nevyžaduje si
poznať celý plán ešte pred jeho realizáciou.
3. Je ochotný a pohotový odpovedať na Pánovu výzvu v každej chvíli, ba aj
vtedy, keď nebol vopred upozornený.


4. Vykonáva všetko, čo mu bolo zverené, bez ohľadu na to, či úloha je
príjemná alebo nie. Musí si uvedomiť, že odmietnutie núti Pána hľadať
druhého služobníka, ktorý môže mať inú úlohu.
5. Učeník je spokojný s prácou bez toho, že by mal znaky súhlasu Pána. Vie, že
dostane odmenu v primeranom čase.
6. Verne znáša dlhé obdobia času, keď sa Pán zdá byť neprítomný, keď sa jeho
služba stáva nevýhodnou a vyvoláva pocit osamelosti. Verí v Pánovo slovo.
Ide dopredu, posilnený Božím Duchom, ktorý v ňom prebýva.
7. Príliš sa nestará o účinky a plody svojho snaženia, pretože vie, že ovocie je
Božou vecou. Boh je ten, kto dáva vzrast.
8. Ochotne prijíma rozkazy a príkazy od iných služobníkov, ktorých Pán
ustanovil nad ním . Nevyžaduje, aby Pán smeroval všetky jeho slová priamo
na neho.
9. Nie je odradený, keď ho Pán skúša. Vie, že všetky skúšky sú znakom lásky.
Koho Pán miluje, toho tresce.
10. Nie je žiarlivý na Pánove dary a pozornosť voči druhým.
11. Je pripravený zmeniť svoje úlohy a funkcie, keď mu to Pán prikáže. Miluje
viac svojho Pána, než svoje úlohy.
12. Spokojne a radostne prijíma uznanie od ostatných, pretože vie, že dobro,
ktoré urobil, bolo dosiahnuté Božou silou. Môže sa radovať, predovšetkým
preto, lebo bol zvolený Pánom a odpovedal svojím "áno" a tak zbiera za to
požehnanie.
13. Neočakáva, že bude robiť svoju prácu dokonale. Ak by tomu tak bolo,
nepotreboval by Pána, aby ho učil, miloval ho a zachránil. Keď sa stane
lenivý, neopatrný, ľahostajný alebo padá do iných hriechov, môže sa s
radosťou obrátiť, pretože vie, že jeho Pán je Spasiteľ.
14. Učeník vie, že jeho Majster, na rozdiel od iných majstrov, môže byť
nazývaný bratom alebo priateľom.
15. Učeník ochotne kráča cestou svojho Majstra - až na Kalváriu.


Zdroj: Blachnicki, F.: Idąc, czyńcie uczniami, Kraków 2008.

2%

Prihlásenie