Príhovor na záver celoslovenského Dňa spoločenstva HSŽ

(Levoča, 28. apríl 2018)

Vaša Excelencia, Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a generálny vikár, drahý generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život otec Marek Sędek, drahý otec Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove, milý národný pár Domácej Cirkvi z Poľska Katarzyna i Paweł Maciejewscy, bratia kňazi, milí členovia, sympatizanti a priatelia nášho Hnutia, milovaní bratia a sestry v Kristovi!

Na záver nášho dnešného celoslovenského Dňa spoločenstva mi dovoľte povedať pár slov a poďakovať sa. V prvom rade sa chcem poďakovať Trojjedinému Bohu a levočskej Madone, ktorú mi v Hnutí osobitne vzývame ako Nepoškvrnenú, Matku Cirkvi, za milosť nášho dnešného stretnutia, za milosť vytvoriť jedno veľké spoločenstvo živej Cirkvi.

Ďakujem našim vzácnym hosťom za to, že medzi nás prišli a povzbudili nás svojim slovom, otcovi biskupovi Markovi osobitne ďakujem za slávenie Najsvätejšej Eucharistie a lámanie Božieho slova. Všetci traja naši vzácni hostia sú nositeľmi mena Marek a práve toto meno sa tento týždeň objavilo v cirkevných i občianskych kalendároch. Preto mi dovoľte, čo najúprimnejšie vám zablahoželať k vášmu sviatku, vyprosiť vám mnoho Božích milostí, pevné zdravie, dary Svätého Ducha a ochranu tej, pri nohách ktorej sa nachádzame. Nositeľom mena Marek je i jeden z evanjelistov, ktorého symbolom je lev. Preto vám vyprosujem odvahu a bojovnosť leva pri hlásaní evanjelia. Pred týždňom sa v Prahe konala slávnosť translácie ostatkov Jozefa kardinála Berana, ktorý nikdy nezradil vlastné svedomie, nikdy nezaprel svoju vieru a nikdy neopustil svoj národ. Hlavným motívom jeho pastierskeho listu vo februári 1948, keď moc v našom štáte chcela uchvátiť komunistická strana, boli slová: „nemlč, arcibiskup, nemôžeš mlčať“, a tieto slová by mali vždy rezonovať, aj vďaka ochrane a príhovoru sv. Marka, vo vašich srdciach. Preto buďte vždy a všade odvážnymi a nebojácnymi hlásateľmi evanjelia Ježiša Krista. Ešte raz srdečná vďaka za vašu prítomnosť a vaše povzbudivé slová. Na pamiatku dnešného dňa prijmite od nás túto malú pozornosť.

Ďakujem i vám všetkým prítomným, že ste prijali pozvanie na túto našu spoločnú púť, na tak významné miesto pre slovenských katolíkov, do domu našej Matky, ktorá je so svojím synom Ježišom Kristom pre nás tou najlepšou učiteľkou ako vlastniť seba v dávaní seba. Tu na Mariánskej hore v Levoči najlepšie vidíme, čo to znamená slúžiť, lebo máme pred sebou Máriu, ktorá navštevuje svoju príbuznú Alžbetu, ktorá je v požehnanom stave, aby jej slúžila. A hoci Mária je sama v požehnanom stave a čaká Božieho syna, nekoncentruje svoju pozornosť na seba, ale rýchlo sa vydáva tam, kde je potrebná a kde môže pomôcť. Učme sa od nej tento jej postoj služby, ktorý je prameňom nového života v nás. Ďakujem vám tiež za to, že ste prišli v tak hojnom počte.

Osobitne chcem teraz poďakovať niektorým z vás, ktorí ste mali aktívny podiel na pokojnom priebehu dnešnej slávnosti. Ďakujem členom Centrálnej diakonie jednoty za ich všestrannú pomoc pri príprave programu a priebehu dnešného dňa, zvlášť ďakujem vám, Otília Gáborová a Veronika Kováčiková, za váš naozaj intenzívny vklad pri organizačnej príprave dnešnej akcie, osobitne ďakujem za chutný guláš. Ďakujem i tebe, Dominika Motyková, za moderovanie dnešného celoslovenského Dňa spoločenstva, Alenke Jancurovej a všetkým modlitebníkom za duchovné krytie dnešného dňa. Tiež ďakujem všetkým vám, ktorí ste sa aktívne zapojili do prípravy a priebehu dnešného programu: oázovému spoločenstvu zo Žiliny pod vedením Martina Frola, ktorému touto cestou, v mene nás všetkých, srdečne blahoželám k zajtrajším štyridsiatinám, hudobnej diakonii pod taktovkou Mariána Šarišského, vám, ktorí ste vydávali svedectvo, Danielka Polláková, za prípravu dodatkov posvätného ruženca, vám, ktorí ste sa ho predmodlievali a všetkým vám, ktorí ste akoukoľvek službou prispeli k dôstojnému sláveniu Eucharistie, osobitne ďakujem liturgickej službe zo Smižian. Tiež ďakujem za ústretovosť duchovným otcom levočskej farnosti a miestnej komunite rehoľných sestier.

Osobitne ďakujem vám, mladí z nášho Hnutia, ktorí ste na našom spoločnom februárovom stretnutí v Smižanoch ponúkli niekoľko postrehov a podnetov do nášho dnešného programu. Aj keď sa to nakoniec z rozličných príčin nezrealizovalo podľa vašich predstáv, chcem vám naozaj úprimne poďakovať za vašu kreatívnosť, nápady a otvorenosť. A chcem vás aj touto cestou uistiť, že máte dôležité miesto v našom Hnutí a osobitne v mojom srdci. Niekedy je náročné zladiť idey, ktoré sme prijali s našimi vlastnými predstavami, ale vždy je potrebný dialóg a hľadanie spoločnej – správnej cesty. A v tom roku o to viac, keďže jeho témou ste vy a vaša prítomnosť v Cirkvi. Vy, mladí, máte nezastupiteľné miesto v našom Hnutí a bez vás by Oáza nebola Oázou. Preto chce byť tento rok aj o osobitnom počúvaní vás, aby sme sa navzájom dopĺňali a obohacovali, a tak hľadali cestu, ktorú pre nás pripravil náš Pán. Preto osobitne vás, mladých, už teraz pozývam na Centrálnu oázu Matku, ktorá bude na svätodušné sviatky v centre nášho Hnutia na prešovskej Kalvárii, kde zvlášť od vás chceme počuť vaše podnety a návrhy na prežívanie nového formačného roku Mladí v Cirkvi. Takže dovidenia v Prešove!

Tento rok by mal byť tiež prípravou na 40 ročné jubileum od prvej oázy na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v Lomnej na Orave v roku 1979. Preto by mal byť pre nás tento rok rokom veľkej vďačnosti za všetky dary a dobrodenia, ktoré sme skrze charizmu HSŽ za tých 40 rokov obsiahli. Tiež by to mal byť rok úprimného pokánia za všetky chyby a omyly, ktoré sa stali počas týchto rokov spoločného putovania po púšti od oázy k oáze, aby sme toto pomyselné putovanie po púšti zavŕšili vstupom do Zasľúbenej zeme a v nej budovali nové oázy, ktoré budú prameňom a životom pre iných, a preto nech je tento rok aj rokom intenzívnej modlitby na tento úmysel, aby sme sa raz naozaj stali Oázou živej Cirkvi.

Všetky tieto naše úmysly chceme dnes zveriť levočskej Madone, keď chceme teraz obnoviť akt zasvätenia nášho Hnutia Nepoškvrnenej, Matke Cirkvi.

 

Náš celoslovenský Deň spoločenstva sa pomaly chýli ku svojmu koncu, chcem teraz otca biskupa Marka poprosiť o jeho požehnanie a po skončení sv. omše vás ešte pozývam na spoločné agapé na priestranstve pred bazilikou, aby sme aj cez tieto „hody lásky“ upevnili naše vzájomné spoločenstvo, a tak sa povzbudení na tele i na duchu vrátili do svojich rodín, spoločenstiev a oblastí a všade tam prinášali pravú veľkonočnú radosť a zvesť o tom, že Pán naozaj vstal z mŕtvych. Amen. Aleluja!

Zdenko Králik

národný moderátor HSŽ

2%

Prihlásenie