Kongregácia o dospelých alebo Aj dospelí majú svoje miesto v oáze

  • Vytlačiť

Ôsma Kongregácia združenia Diakonia HSŽ v Poľsku sa uskutočnila v Kroscienku n/D v dňoch 16.-18.11.2018.  Ja osobne spolu s Petrom sme mali účasť ako zástupcovia slovenského združenia Diakonia HSŽ a pozvaní delegáti GM HSŽ. Téma stretnutia bola o skupinách a formácii dospelých v Hnutí.

 

Zaznela prednáška na tému: Farnosť ako formačné prostredie, kde aj dospelí majú svoje miesto a službu. K tomu má napomôcť oázová formácia. Lebo okrem iného Hnutie je formačným katechumenátnym hnutím.

Predstavená bola aj reálna situácia spoločenstiev dospelých nielen v Poľsku, ale aj na Ukrajine a Slovensku, či v Nemecku. A to podľa ankety, ktorú sme aj my vypĺňali. Vznik skupín dospelých v Hnutí je nová skutočnosť ako znak čias. Nemôžeme ho odmietnuť, ale prijať a uviesť do života.

Zdieľanie bolo v malých grupách, v ktorých sme sa mohli vyjadriť k danej téme. Aj spoločná diskusia bola priestorom na niekedy búrlivú výmenu názorov.

V malých skupinách zazneli tieto otázky: Kto môže mať miesto v skupinách pre dospelých? Čo je potrebné urobiť, aby spoločenstvá dospelých boli zakorenené vo farnosti? A aby mali vzťah k iným skupinám v Hnutí? Ako má vyzerať formácia dospelých?

Pokúsime sa aspoň niekoľkými bodmi predstaviť vám záverečné myšlienky, ktoré zazneli na kongregácii.

  • Základným programom spoločenstiev dospelých v Hnutí je deuterokatechumenátna formácia HSŽ. Formovať sa môžu všetke dospelé osoby. Prirodzeným prostredím formácie sviatostných manželov je DC

  • 15 dňové rekolekcie  sú diamantom a perlou nášho Hnutia, zásadnou formou prežívania deuterokatechumenátnej formácie v Hnutí.

  • Kongregácia prosí teologickú a programovú komisiu o vyjadrenie sa k celkovej formačnej vízie centra duchovnosti v Tychach. (pozn. napr rozdeľujú oázové rekolekcie ONŽ na dve polovice. Pozri: https://www.centrumduchowosci.pl/?page=newsy&opcja=showNews&idnw=312#tresc)

  • Kongregácia prosí Generálneho Moderátora o povolanie zodpovednej osoby ktorá bude koordinovať fungovanie skupín dospelých (v Poľsku). Analogicky o to žiadame diecéznych moderátorov.

  • Kongregácia vidí nevyhnutnosť formácie pre animátorov skupín dospelých

  • Kongregácia vidí nutnosť vypracovať krátku charakteristiku formácie dospelých v Hnutí

  • Farnosť je základným miestom existencie a pôsobenia HSŽ a dôležitá je jednota medzi všetkými oázovými skupinami vo farnosti (oblasti) – deti, mládež, študenti, dospelí, manželia, ...

  • Kongregácia pripomína, že každá osoba v HSŽ v období permanentnej stálej formácie má mať spoločenstvo nielen ako miesto služby, ale aj spoločenstvo ako miesto vzrastu.

  • Prosíme diakoniu evanjelizácie aby pripravila evanjelizačné rekolekcie a starala sa o ďalšiu formáciu všetkých osôb ktoré sa prihlásia do formačných skupín, ba aj vtedy keď sú to rekolekcie pre manželstvá.

Som rád, že sme boli na tomto stretnutí. Bolo mi potvrdené, že  Oáza je pre všetkých aj pre dospelých a že všetci môžeme vytvárať oázovú rodinu. Znova som si uvedomil, že naše Hnutie je evanjelizačné a formačné. A že Oáza nie je len letný výlet pre deti, ale Oáza je hnutím duchovne dospelých zrelých kresťanov.   Túto pravdu mi pripomínal obraz s dozretým hroznom a obilím na čelnej stene v sále konferencie (pozri: http://www.oaza.pl/kongregacja-o-wspolnotach-doroslych/#prettyPhoto[11099]/6/).

 

Jozef Heske