Príprava na 40. výročie vzniku diela KOČ

Drahí členovia a kandidáti KOČ!

 

Otec Wojciech Ignasiak, poľský moderátor KOČ napísal a poslal povzbudenie k duchovnej príprave na 40. Výročie vzniku KOČ.

 

 

Dňa 8. Júna 2019 oslavujeme 40. výročie vzniku Kruciaty Oslobodenia Človeka. Potrebná je aj  duchovná príprava na túto oslavu. A to cez modlitbu a Fatimské posolstvo. Môžeme k tomu použiť aj pobožnosť Päť fatimských sobôt. Boží služobník František Blachnicki v liste z Fatimy poukázal na 5 prvkov duchovnej stratégie.

Pravda nás vyslobodí. Musíme sa sami vnútorne vyslobodiť od falošného obrazu reality, ktorý je nám zo všakadiaľ vsugerovaný. Zvlášť cez média. Dávame dôveru lži, sme odzbrojení. Padáme do otroctva! Máme byť citliví a mať odvahu pozrieť sa pravde do očí aby sme videli s akým protivníkom máme do činenia. Musíme demaskovať lož a nazývať veci pravým menom vo svetle viery a nadprirodzenej perspektíve. Iba viera nám nakoniec pomôže zachovať sa správne. Kde len môžeme, otvárajme ľuďom oči, aby zhodnotili svoju životnú situáciu v pravde. logo KOC

Zverte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Poznajúc pravdu a vediac s akou silou musíme duchovne bojovať, zverme sa Nepoškvrnenej, aby sme mali účasť na jej sile a víťazstve. V tomto akte zasvätenia sa môžeme zvíťaziť nad strachom a nájsť opäť dôveru. Keď sa zveríme Panne Márii, tak máme účasť na vykupiteľskom diele Ježiša Krista. Staňme sa nástrojom v rukách Panny Márie a jej rytierom tak, ako nás učil sv. Maximilián Kolbe.

Modlite sa za obrátenie hriešnikov. Modlime sa s odvahou viery a láskou za všetkých bez výnimky. Aj za tyranov. Za zradcov a zločincov. Za zaslepených a zotročených túžbou po moci alebo strachom. Modlitbou prosme za obrátenie všetkých tých, ktorí sú zodpovední za otrocký systém a udržujú režim zotročovania národov. Postavme sa proti tejto moci svojou vierou a dôverou v oslobodzujúcu moc Najvyššieho Boha, ktorý musí zvíťaziť. Modlime sa denne posvätný ruženec na tento úmysel, zvlášť v spoločenstve, kdekoľvek sa môžeme zjednotiť a zhromaždiť.

Čiňte pokánie! Ak sme zotročení hriechom, tak nemôžeme víťazne bojovať a byť nástrojom v rukách Panny Márie. Musíme sa odvrátiť od hriechu a všetkých prejavov svojho egoizmu. Vyslobodzujúc seba takto sa spájame čoraz plnšie s Máriou a stávame sa schopní oslobodzovať druhých. Musíme ako národ zvlášť vyslobodzovať ľudí z otroctva alkoholizmu, zabíjania počatého života a konať pokánie za tieto hriechy. Lebo oni sú dôvodom Bohom dopusteného nešťastia.

Prinášajte obetu! Dávajúc svedectvo pravde bez strachu buďme ochotní prijať na seba utrpenie prenasledovanie. Obetujme to s ochotou odpustiť tým, ktorí spôsobujú utrpenie. Vtedy sme najsilnejší láskou. Vtedy víťazíme skrze kríž – tak ako zvíťazil Kristus. Takto môžeme prijať a naplniť Fatimské posolstvo v dnešnej dobe. A to je cesta k plnému víťazstvu. Ak násilie budeme riešiť násilím, tak nezvíťazíme. Ale zvíťazíme vtedy, ak dobrom premôžeme zlo. Členovia HSŽ a KOČ by mali predovšetkým prijať tento program a realizovať ho vo svojich spoločenstvách a rodinách. Ako aj by mali povzbudzovať druhých k zapojeniu sa do tejto cesty (Pozri: http://www.kruciata.sk/intro.php?obsah=1741).

 

Sme povzbudení k modlitbe a pokániu. Spolupracujme s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Kristom. On nám pomáha v moci Ducha sv k slobode Božích detí. Snažme sa o metanoiu, t.j. o premenu zmýšľania v našom živote. Okrem toho sa snažme objavovať a vidieť nové aktuálne ohrozenia smerované na dnešného človeka.  Máme činiť pokánie za hriechy nevery, za hriechy spojené so závislosťami, za zničenie rodín ako aj za chýbajúcu slobodu v Kristovi u mnohých bratov a sestier.

 

Napr. pápež František poukazuje na dnešnú mládež vo svetle digitálneho prostredia, ktorá často je v izolácii, je manipulovaná a ovládaná násilím. Digitálne média spôsobujú závislosť a napomáhajú, aby mladý človek stratil kontakt s realitou a stratil autentické medziľudské vzťahy.  Sv. Otec zdôrazňuje, že sociálne siete šíria kybernásilie. Internet umožňuje pornografiu a využívanie ľudí za sexuálnym účelom alebo hazardu (porov.: Christus Vivit, 88).

 

Nech zápas s hriechom je ozaj realizovaný. Chceme sa naozaj dať na zápas s tým všetkým, čo prekáža v slobode Božích detí. Zvlášť sa chceme zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie osobne, naše spoločenstvá a všetkých členov a kandidátov KOČ. Týmto úkonom chceme vyprosiť milosť slobody v Kristovi. Prosme sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, patróna mravného poriadku a KOČ, nech oroduje za nás, aby sme mali odvahu postaviť sa do svetla pravdy.

 

Súčasnému človekovi, ktorý je často oklamaný, tak je potrebné ohlasovať pravdu o Bohu, ľudskej osobe a hodnote života. ks. Blachnicki

Nech aj toto je forma našej duchovnej prípravy na oslavy 40. Výročia KOČ.

 

Poslednú sobotu a nedeľu v mesiaci september v Čenstochovej na Jasnej Hore bude celopoľská púť KOČ. My slovenskí členovia a kandidáti KOČ budeme Bohu ďakovať za dar 40 rokov pôsobenia diela KOČ v Kroscienku n/D dňa 31.8.2019 v rámci celoslovenskej púte HSŽ a KOČ k hrobu otca zakladateľa kňaza Františka.  

Pre toto jubilejné výročie KOČ máme aj nové heslo pod názvom: VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI. Nech aj toto jubileum nám pomôže, aby sme mali osobnú skúsenosť slobody Božieho dieťaťa a aby sme k tomuto daru privádzali ďalších bratov a sestry.

 

                             Napísal: o. Jozef Heske, člen CDJ HSŽ

 

2%

Prihlásenie