Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia

V čase od 17.7. do 21.7. 2017  sa uskutočnili na Hradisku v  blízkosti Prešova   Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia s témou VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI.

Kňazskú službu starostlivo vykonával otec Jozef Heske, pomáhali mu animátorky Anka, Anka, Monika a Julka, o telesnú potravu sa starala Janka, hudobnou animátorkou bola Lucia.  Zúčastnili sa ho sestry z Hervartova, Šiby, Košíc, Chmeľova, Gregoroviec a Prešova.

Program začal  večerou, úvodným slovom otca Jozefa o téme rekolekcií, zoznamovacím večerom a sv. omšou. 

Nasledujúce dni mali svoj  presný časový rozvrh - ranné chvály s krátkou katechézou, ktorá uvádzala do témy dňa, raňajky, seminár KOČ, následne práca v skupinkách – analýza témy z predchádzajúceho seminára KOČ, biblické stretnutie, stánok stretnutia, sv. omša na poludnie, obed, oddych, seminár abstinencie , práca v skupinách, vešpery,  večera, večerná adorácia pripravená na určitú tému.

V sobotu účastníci jednej skupinky pripravili vedomostne - športovo - radostný večer pre ostatných.

 

Účastníci rekolekcií spoznávali a prijali  Kristov dar slobody a zároveň hľadali možnosti ako ním poslúžiť druhým. Objavovali charizmu hnutia KOČ, dielo otca Blachnického,  texty Jána Pavla II., meditovali nad určenými textami z Biblie o slobode človeka, o ohrozeniach slobody človeka, o strachu, ktorý nás oberá o slobodu, o zodpovednosti za bratov, náš národ.  Jednotlivé dni sa niesli v duchu témy Svetlo-Život, Nový človek, Nové spoločenstvo a Nová kultúra.

Dnešná doba potrebuje svedkov, nie učiteľov. Ľudí, ktorí pomôžu druhým niesť ťarchu života, no bez Ducha svätého to nedokážu. Hriech zotročuje ľudí a robí ich závislými na sledovaní TV, internetu, závislými na alkohole, cigaretách, na práci, atď. Zotročení ľudia dneška potrebujú pomoc Nových ľudí, spoločnosť potrebuje nový štýl života, novú kultúru, ktorú  prinesú len slobodní, noví ľudia. Slobodní v Kristovi, ktorý im slobodu Božích detí priniesol smrťou na kríži. 

Svedectvá niektorých účastníkov:

Janka -  KOČ je darom pre súčasných ľudí, v závislých ľuďoch sa bude snažiť vidieť  opusteného Krista a venovať im svoj čas.

Beátka – Počas rekolekcií ju povzbudil postoj služby jednotlivých jej účastníkov, ako Duch lásky viedol  k vzájomnej pomoci.  

Janka – Duchovným zážitkom bolo pre ňu prežívanie sv. omše  v malom spoločenstve, počas večernej adorácie sa cítila ako dieťa v Božom náručí, myšlienky KOČ ju viedli k prehodnoteniu postoja k závislému švagrovi.

Vďaka Pánovi za tento požehnaný čas,  taktiež otcovi Jozefovi a slúžiacim, sestrám z CJ, ktorým patrí chata, v ktorej sme bývali,  ľudom a spoločenstvám, ktorí sa za nás modlili.

Nech nám Pán dá silu v Duchu Svätom  uskutočňovať dané poznanie v duchu hesla VYSLOBODENÍ A VYSLOBODZUJÚCI.

                                                                                                            

 

Julka z Prešovskej stanice KOČ

 

2%

Prihlásenie