Rok Božieho Slova a Hnutie Svetlo-Život

  • Vytlačiť

biblePrvá adventná nedeľa 2019 sa stala začiatkom Roka Božieho slova. Je to z príležitosti 1600 rokov od smrti sv. Hieronyma, ktorý preložil Bibliu do latinského jazyka. Ďalej je to na počesť 50 rokov medzinárodnej biblickej federácie, ktorej prezidentom je manilský kardinál Mons. Tagle, úžasný biskup, ktorého som mal česť stretnúť osobne v Ružomberku pri oslavách 25. výročia Katolíckeho biblického diela na Slovensku. A nakoniec je to z podnetu pápeža Františka, ktorý vyhlásil 3. nedeľu v období cez rok za Nedeľu Božieho Slova.

Otcovia biskupi napísali list, v ktorom nás povzbudili a pozvali „“.na časté stretnutie so živým Kristovým slovom v Cirkvi. Najväčšmi sa to odporúča – a je  to aj optimálne  – v rámci každej svätej omše ... Vás, milí členovia Božieho ľudu, prosíme, aby ste sa ochotne a so živou vierou zúčastňovali na liturgii a so záujmom počúvali Božie slovo, ktoré zaznieva tak z textov Svätého písma, ako aj z hlásania vysvätených služobníkov Cirkvi. Všetci sa snažme o to, aby sme sa pri bohoslužbe slova dali osloviť Kristom Pánom a boli sme ochotní podľa jeho slova meniť naše zmýšľanie i naše skutky“.

Naše hnutie je aj biblickým hnutím. Odkedy som bol na prvej oáze, tak odvtedy každý deň sa kŕmim Božím slovom. Slovo života ma sprevádza po celý život. Isto, každý by ste mohli povedať, čo je pre vás znamená Božie slovo. ...

Formačná cesta HSŽ je sprevádzaná Božím slovom.  Božie slovo je duchovným pokrmom v skupinách Oázy. Samotné zdieľanie Božím slovom je  hlavným bodom programu na stretnutí. Slovo živého Boha nás formuje.

Program na rekolekciách je popretkávaný Božím slovom. Evanjeliové revízie života a Hodiny Božieho slova na „nulke“. Tieto programy sa tiež objavujú na Oáze novej cesty. Oázy božích detí poznajú napr. hodiny znaku, kde sa pracuje s Písmom Sv. ONŽ I. stupňa je skoro celá biblická. Evanjeliové rozhovory, stánok stretnutia, škola modlitby, atď. nás vovádzajú do Biblie. Druhý stupeň ONŽ je okolo knihy Exodus. Biblická škola, biblické kruhy a bohoslužba slova nám približujú dejiny spásy. Aj tretí stupeň Oázy má v programe Cestu do spoločenstva, ktorá má podklady v Písme sv.

Nielen letné programy, ale aj formačná práca cez rok je sprevádzaná Božím slovom. Napr. Postoázová formácia alebo Smerovky nového človeka. Aj permanentná formácia má žriedlo v Božom slove.

Aj cez tieto niektoré príklady vidíme,  že HSŽ je biblickým hnutím, ktoré môže prispieť k lepšiemu prežívaniu Roka Božieho Slova.

Vážme si to,  že Hnutie nás naučilo pracovať s Písmom svätým a že Božie slovo nie je pre nás iba mŕtva litera, ale slovo živého Boha a ľúbostný list, ktorý nám píše a posiela láskavý nebeský Otec. Hlavná vec, aby Božie slovo bolo slovom života v našom každodennom živote. Nech Božie slovo má ešte viac centrálne miesto na stretnutiach v malých skupinách.

Náš zakladateľ, Otec Blachnicki píše: „Božie slovo je  slovo Boha, čo znamená, že Boh ako Osoba nám dáva svoje slovo. Preto Božie slovo nemožno čítať tak, ako človek číta ľudské slovo. Ľudské slovo je možné čítať, aby uspokojilo zvedavosť, znásobilo vedomosti. Slovo Božie však musí byť prijaté ako slovo Božskej Osoby, ktorá tým, že nám dáva svoje slovo, požaduje, aby sme tomuto slovu podriadili svoj život. Čítanie Božieho slova je dôležitá záležitosť, pretože čítať a nekonať, počúvať a nekonať znamená brať Boha na ľahkú váhu.  S Božím slovom musíme zaobchádzať ako s najzávažnejšou vecou v našom živote, preto je z našej strany potrebný zodpovedný a správny prístup. Je to dispozícia viery. Božie slovo prijímame vierou. Viera zahŕňa v sebe pripravenosť počúvať. Viera nie je iba vedomosť o Bohu a jej zväčšovanie. Viera nie je uspokojovaním našej zvedavosti. Nejde ani o špekulácie založené na Svätom Písme a Božom slove. Viera to je stretnutie s Bohom, ktorý nám prostredníctvom svojho slova zjavuje seba samého a odhaľuje svoje plány a vôľu. Preto ochota oddať sa Božiemu slovu a nasledovať toto slovo je dôsledkom správneho čítania a používania Božieho slova.“

 

Napísal: Jozef Heske