HNUTIE SVETLO ŽIVOT AKO LITURGICKÉ HNUTIE

Chcel som túto úvahu napísať minulý rok, keď sme oslavovali 50 rokov od slávenia prvej obnovenej sv. omše v slovenskom jazyku v duchu Druhého Vatikánskeho koncilu (DVK).  Prečo? Pretože HSŽ je okrem iného aj liturgické hnutie.

 

Hnutie Svetlo-Život vychádza z liturgickej obnovy DVK a zo snahy otca Blachnického aplikovať liturgiu na obnovu farnosti. Boží služobník Blachnicki bol už pred DVK veľkým propagátorom liturgického hnutia. Hovorilo sa o ňom, že „ bol pionierom liturgickej pastorácie.“ 

František Blachnicki vypracoval program formácie liturgickej služby vo farnostiach a na duchovných cvičeniach. Účastníci, ktorí prichádzali domov z oázových duchovných cvičení, vstupovali do farských spoločenstiev liturgickej služby plní nadšenia pracovať v tejto službe.

Pokoncilový dokument OBRAD VOVEDENIA DOSPELÝCH DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA (OICA) sa stal pomôckou pri liturgickej formácii v spoločenstve HSŽ. Je podstatnou časťou katechumenátu, ktorý je rozdelený na jednotlivé etapy.  Liturgická obnova teda zrodila Hnutie Svetlo-Život. Hnutie sa stalo „dieťaťom“ liturgickej obnovy a zároveň bolo povolané k tomu, aby slúžilo aj liturgickej obnove. Stále je známy jeden z cieľov HSŽ – obnova farnosti v pokoncilovom duchu cez liturgiu.

František Blachnicki pri Katolíckej Univerzite v Lubline založil štúdium pastoračno liturgickej formácie pre kňazov za účelom oboznámiť ich zo závermi DVK a naučiť ich aplikovať v praxi.  Môžeme zdôrazniť, že náš Zakladateľ patril medzi priekopníkov koncilovej liturgickej obnovy.  

Model formácie liturgickej služby je opretý o myšlienky katechumenátu podľa už skôr spomínaného dokumentu OICA a rozdelený na formačné stupne podľa duchovnej zrelosti. Spoločenstvo Hnutia prijalo tri etapy katechumenátnej formácie: 1. Evanjelizácia, 2. Deuterokatechumenát a 3. Diakonia – služba. Táto formácia prebieha vo vekovej kategórii deti, mládeže a dospelých.

Do oázových duchovných cvičení a do celoročnej práce bola vložená schéma liturgického roka. Do formačného programu bola vložená duchovná obnova veľkonočného trojdnia ako špeciálny program. Do HSŽ vstúpila aj obnovená liturgia hodín, ktorá sa slávi na formačných stretnutiach a duchovných cvičeniach. Účastníci oázových duchovných cvičení majú možnosť počas letných prázdnin objavovať krásu liturgie a mať na nej aktívnu účasť, čo môžu potom preniesť aj do farnosti. Podľa otca Blachnického oázisti sa majú stať nositeľmi liturgickej obnovy a služby vo svojich farských spoločenstvách.

Úlohou HSŽ je voviesť kresťanov do pochopenia podstaty liturgie a liturgicky ich vychovávať. Počas duchovných cvičení na Oáze Božích detí, na Oáze novej cesty (základnom stupni Oázy) a zvlášť na druhom stupni Oázy nového života vstupujú účastníci do tajomstva liturgie. Zvlášť na ONŽ 2. stupňa cez knihu Exodus Starého zákona a liturgickú školu majú účasť na liturgickej iniciácii. Liturgická škola má dôležité miesto ako metóda v rámci programu na oázových rekolekciách. Na ONŽ 2. stupňa sa používa Katechizmus liturgickej školy vypracovaný na základe všeobecných smerníc Rímskeho misála. V ďalšej formácii počas roka prebiehajú liturgické kruhy ako príprava na nedeľnú Eucharistiu. Aj na Oázach modlitby máme liturgické kruhy ako prípravu na slávenie nedeľnej sv. omše. 

Hnutie Svetlo-Život svojou diakoniou liturgie slúži objavovaniu tajomstvaliturgie, liturgickej obnove a liturgickej formácii. Liturgická diakonia vykonáva liturgickú službu počas duchovných cvičení, duchovných obnov, dní spoločenstva a samozrejme vo farnostiach. Členovia tejto diakonie môžu viesť liturgickú školu alebo animovať liturgické kruhy. Takto by malo pôsobiť naše Hnutie v rámci liturgického života. Kiežby vo všetkých oblastiach Hnutia (aj centrálne) vznikla a pôsobila liturgická diakonia. Kiežby sa našli ľudia ochotní prijať na seba zodpovednosť za túto službu. 

Zároveň každý mladý a dospelý oázista by mal mať liturgické cítenie. Mal by mať liturgické vedomosti o sv. omši alebo sa aktívne zapojiť do slávenia liturgie. Asistovať pri oltári alebo prečítať lekciu, či prosby. Mať účasť na speve a odpovediach. Byť prítomný vpredu v kostole a nie niekde vzadu za stĺpom. 

Jednoducho buďme v liturgii doma. Neutekajme od oltára preč, ale skôr nech oltár nás priťahuje. Kedysi som napísal, že liturgiu vnímame ako „popolušku“  a že správne by sme ju mali vnímať ako „kráľovnú“. 

V poslednej dobe vedieme diskusiu o diakoniach. Svetlo poznania máme, už len ho uviesť do života. SVETLO-ŽIVOT. 

 

Napísal: Jozef Heske

2%

Prihlásenie