ŠTATÚT ZDRUŽENIA DIAKONIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA SLOVENSKU

  • Vytlačiť

ŠTATÚT ZDRUŽENIA
DIAKONIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NA SLOVENSKUPrešov, 17. 10. 2008

Kapitola I

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Združenie Diakonia Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, nazývané ďalej len DIAKONIA, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej KBS) podľa kán. 312, §1, č. 2 CIC (Kódex kánonického práva – Codex Iuris Canonici) a kán. 575, §1, č. 1-2 CCEO (Kódex kánonov východných cirkví – Codex Canonicum Ecclesiarum Orientalium), je verejným združením veriacich (duchovných a laikov) v chápaní CIC (kán. 298-320) a CCEO (kán. 573-583) spĺňajúcich podmienky §24 tohto štatútu.

2.

a) DIAKONIA je právnickou osobou.

b) Sekciu Diakonie, ktorá je organizačnou štruktúrou DIAKONIE, na svojom území zriaďuje ordinár/hierarcha na žiadosť národného moderátora Hnutia Svetlo-Život.

3. Diakonia rozvíja svoju činnosť opierajúc sa o predpisy CIC/CCEO, Štatútu a zákonov, zaväzujúcich na území Slovenskej republiky.

 

§2
PÔSOBNOSŤ

1. DIAKONIA pôsobí na území celého Slovenska.

2. Sídlom DIAKONIE je Prešov.

3. Sídlom sekcie DIAKONIE je sídlo ordinára/hierarchu.

 

§3

1. DIAKONIA podlieha dohľadu KBS, ktorá sa stará o to, aby zachovávala neporušenú vieru a obyčaje, ako aj cirkevnú disciplínu a ktorá má právo a povinnosť vizitácie v súlade s právnymi predpismi.

2. KBS vykonáva dohľad nad DIAKONIOU cez biskupa – predsedu Rady pre laické apoštolské hnutia.

3. Ordinár/hierarcha na svojom území, v ktorom pôsobí sekcia DIAKONIE, má nad ňou dohľad a ustanovuje pre ňu moderátora sekcie DIAKONIE.

4. DIAKONIA úzko spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s Diakoniou Hnutia Svetlo-Život v Poľsku.

 

Kapitola II

§4
CIEĽ

Cieľom DIAKONIE je služba v Hnutí Svetlo-Život, ktorého zakladateľom je Boží služobník, kňaz František Blachnický, a to tak, aby zachovávajúc jednotu a vlastnú identitu mohlo slúžiť svojou charizmou budovaniu Cirkvi a plneniu jej poslania v súčasnom svete.

§5
ČINNOSŤ

1. činnosť DIAKONIE spočíva v:

a) napomáhaní osobnej premeny života jej členov smerom ku kresťanskej zrelosti cestou realizácie praktík duchovného života, ktoré sú zahrnuté vo formačnom programe Hnutia Svetlo-Život,

b) posilňovaní manželskej jednoty a obnove rodinného katechumenátu,

c) službe dielu evanjelizácie a katechumenátu,

d) liturgickej formácii veriacich,

e) výchove členov, aby boli citliví voči všetkým iniciatívam a dielam, ktoré sú spojené s oslobodzovaním človeka mocou Kristovho Evanjelia od hriechov, ktoré nadobúdajú rozmery celospoločenských závislostí,

f) organizovaní a vedení rekolekčných oáz, ako aj iných rekolekcií a formačno-modlitebných stretnutí,

g) podieľaní sa na živote a rozvoji miestnych spoločenstiev – farností,

h) organizovaní diel kresťanského milosrdenstva,

i) službe dielu zjednotenia kresťanov,

j) starostlivosti o premenu sveta v duchu Evanjelia – spoločenská, kultúrna, hospodárska angažovanosť.2. Na realizáciu špeciálnych úloh môže DIAKONIA zvolávať špeciálne tímy nazývané špecializovanými diakoniami.§6
METÓDY PRÁCE

Základnými metódami realizácie cieľov DIAKONIE sú:

a) pedagogická metóda „Svetlo-Život“, ktorá predpokladá jednotu medzi vyznávanými pravdami a životom, čiže jednotu medzi svetlom, ktoré dostávame od Boha a životom.

b) rekolekčná oáza, ktorá je formou intenzívneho zážitku života Cirkvi: cez spoločenstvo, liturgiu, stretnutie sa s Božím slovom a bratskú lásku. Sú to pätnásťdňové duchovné cvičenia pre deti, mládež, dospelých a rodiny, ktoré sa opierajú o ružencové tajomstvá a štruktúru liturgického roka. Okrem toho existujú rôzne špecializované oázy.

c) formácia v malej skupine, základnom prostredí, ktoré umožňuje rozvoj a udržanie viery (počas rekolekčnej oázy ako aj počas formácie v priebehu roka), a ktorá zabezpečuje kontinuitu formačného procesu.

 

 

§7

DIAKONIA organizuje:

1. každoročne

a) Centrálnu oázu matka (COM),

b) Zhodnotenie letných oáz (ZLET),


2. raz za tri toky
a) Kongregáciu zodpovedných Hnutia Svetlo-Život na Slovensku (sústreďuje široký okruh účastníkov Hnutia Svetlo-Život),

3. podľa potreby

a) dni spoločenstva,

b) príležitostné púte, kongresy, konferencie a pod.

c) stretnutia zodpovedných manželských párov Domácej cirkvi


Kapitola III

§8
VEDENIE A ŠTRUKTÚRA DIAKONIE

Centrálne vedenie v Diakonii tvoria:

a) národný moderátor Hnutia Svetlo-Život na Slovensku (ďalej národný moderátor);

b) Centrálna diakonia jednoty (ďalej CDJ) Hnutia Svetlo-Život na Slovensku;

c) Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku (ďalej Kongregácia DIAKONIE).

§9
NÁRODNÝ MODERÁTOR

1. Na čele diakonie stojí národný moderátor, ktorý:

a) riadi a koordinuje jej prácu,

b) reprezentuje ju navonok.

2. Národný moderátor v zásadných veciach, týkajúcich sa DIAKONIE, ako aj celého Hnutia Svetlo-Život na Slovensku alebo jeho jednotlivých vetiev vydáva rozhodnutia po konzultácii s CDJ a to vo veciach týkajúcich sa:

a) zvolania Kongregácie DIAKONIE Hnutia Svetlo-Život na Slovensku,

b) vzniku centrálnych špecializovaných diakonií a určovania zásad ich činnosti,

c) výberu moderátorov centrálnych špecializovaných diakonií, po konzultáciách s členmi príslušných diakonií,

d) vytvorenia teologicko-programovej komisie, ktorej cieľom je skúmanie súladu obsahu formačných materiálov Hnutia Svetlo-Život s Učiteľským úradom Cirkvi, ako aj so základnou charizmou a spiritualitou Hnutia Svetlo-Život, zachovávajúc pri tom zodpovedajúce predpisy CIC/CCEO. Zodpovedá za preklady materiálov hnutia z poľského do slovenského jazyka. Moderátorov centrálnych špecializovaných diakonií schvaľuje národný moderátor podľa návrhu členov príslušnej diakonie,

e) tvorenia centier Hnutia Svetlo-Život.

3. Národný moderátor sa v rozsahu svojej pôsobnosti v Hnutí Svetlo-Život zodpovedá za svoju činnosť CDJ.

4. Pomocným orgánom národného moderátora je Národné kolégium moderátorov (NKM), ktoré plní pomocnú úlohu v riadení DIAKONIE a Hnutia Svetlo-Život. NKM tvoria moderátori sekcie DIAKONIE a zodpovedné páry Domácej cirkvi a predsedá mu národný moderátor.

§10
USTANOVENIE NÁRODNÉHO MODERÁTORA

1. Národný moderátor je volený Kongregáciou DIAKONIE a schvaľovaný KBS na obdobie piatich rokov.

2. Dvoch kandidátov na národného moderátora navrhuje CDJ a z nich vyberá Kongregácia DIAKONIE. Kandidáti musia byť členmi DIAKONIE.

3. Podrobné pravidlá a spôsob voľby kandidátov určuje poriadok schválený Kongregáciou DIAKONIE. Na prijatie záverov v tejto záležitosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov, za prítomnosti minimálne polovice počtu členov Kongregácie DIAKONIE.

4. V prípade uprázdnenia miesta národného moderátora preberá jeho povinnosti vekom najstarší člen CDJ, ktorý má povinnosť v priebehu dvoch mesiacov zvolať CDJ a následne v priebehu mesiaca Kongregáciu DIAKONIE, aby mohol byť zvolený národný moderátor.

5. Národný moderátor môže byť odvolaný KBS pred uplynutím funkčného obdobia v súlade s kán. 318, §2 CIC, prípadne Kongregáciou DIAKONIE.

§11
CENTRÁLNA DIAKONIA JEDNOTY

1. Úlohou CDJ je:

a) kolegiálna pomoc národnému moderátorovi pri riadení DIAKONIE a Hnutia Svetlo-Život ako celku,

b) starostlivosť o jednotu Hnutia Svetlo-Život,

c) starostlivosť o vernosť jeho základnej charizme (základné princípy a idei Hnutia Svetlo-Život.

2. členmi CDJ sú:

a) národný moderátor,

b) národný moderátorský pár rodinnej vetvy,

c) kňaz, národný moderátor Domácej cirkvi,

d) moderátori/zástupcovia centrálnych špecializovaných diakonií Hnutia Svetlo-Život,

e) vedúci teologicko-programovej komisie,

f) ekonóm DIAKONIE,

g) predstavení/zástupcovia inštitútov a spoločností uvedených v §27,

h) dvaja delegáti Kongregácie DIAKONIE, na obdobie ňou určené,

i) člen menovaný národným moderátorom.

3. Na zasadaniach CDJ, s právom poradného hlasu, sa zúčastňujú osoby vybrané na trojročné obdobie Kongregáciou DIAKONIE spomedzi svojich členov, v počte ňou určenom.

 

§12
KOMPETENCIE CDJ

Do kompetencie CDJ patrí:

a) vyjadrovanie sa k zásadným veciam, ktoré sa týkajú činnosti a vedenia DIAKONIE v súlade s §9, ods. 2 a 3,

b) prijímanie záverov vo veciach uvedených v §10 ods. 2 a 3, §15 bod e, § 22, §27 ods. 2,

c) koordinácia práce Hnutia Svetlo-Život ako celku a Domácej cirkvi, rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život, podľa tohto Štatútu a Zásad Domácej cirkvi,

d) predkladanie názorov členov CDJ a členov DIAKONIE.

 

§13
ČINNOSŤ CDJ

1. Zasadania CDJ zvoláva národný moderátor. Predsedá im sám, alebo ním poverený člen CDJ.

2. CDJ prijíma rozhodnutia kolegiálne vo forme uznesení v zápisnici, ktorá musí byť podpísaná národným moderátorom.

3. Uznesenia CDJ sú prijímané zvyčajnou väčšinou hlasov účastníkov, ktorí sú prítomní na zasadaní, ak tento Štatút nestanovuje ináč.§14
KONGREGÁCIA DIAKONIE

Kongregácia DIAKONIE je zhromaždením, ktoré rozoznáva znaky časov a smer rozvoja Hnutia Svetlo-Život na Slovensku vo svetle jeho charizmy.§15
ČLENOVIA KONGREGÁCIE DIAKONIE

Kongregácia DIAKONIE združuje:

a) členov CDJ, patriacich do nej z úradu,

b) laikov zodpovedných za oblasti/farnosti,

c) kňazov zodpovedných za oblasti/farnosti,

d) manželské páry zodpovedné za oblasti/farnosti,

e) osoby (s poradným hlasom) nominované národným moderátorom, po konzultácii s CDJ.§16
ČINNOSŤ KONGREGÁCIE DIAKONIE

1. Kongregáciu DIAKONIE zvoláva minimálne raz za tri roky národný moderátor.

2. Predmet zasadania Kongregácie DIAKONIE určuje kolegiálne národný moderátor s CDJ.

3. Uznesenia Kongregácie DIAKONIE sú prijímané dvojtretinovou väčšinou hlasov, s výnimkou procedurálnych záležitostí, pri ktorých sa vyžaduje zvyčajná väčšina hlasov.

4. Spôsob práce Kongregácie DIAKONIE určuje poriadok ňou schválený.Kapitola IV

§17
SEKCIE DIAKONIE

Vedúcimi v sekciách DIAKONIE sú:

a) moderátor sekcie DIAKONIE,

b) Diakonia jednoty sekcie DIAKONIE,

c) Kongregácia sekcie DIAKONIE.§18
MODERÁTOR SEKCIE DIAKONIE

1. Prácu v sekcii DIAKONIE riadi moderátor sekcie DIAKONIE.

2. V zásadných veciach moderátor sekcie DIAKONIE prijíma rozhodnutia po konzultácii s Diakoniou jednoty sekcie DIAKONIE.3. Predpis §9 odst.1 sa zodpovedajúco vzťahuje aj na moderátora sekcie DIAKONIE.

§19
USTANOVENIE MODERÁTORA SEKCIE DIAKONIE

1. Moderátor sekcie DIAKONIE je na návrh Kongregácie sekcie DIAKONIE ustanovený na päťročné obdobie ordinárom/hierarchom. Procedúra je obdobná ako v § 10, odst. 1–3.

2. V prípade uprázdnenia miesta moderátora sekcie DIAKONIE preberá jeho povinnosti vekom najstarší člen Diakonie jednoty sekcie DIAKONIE, ktorý má v priebehu šesťdesiatich dní povinnosť zvolať zasadanie Diakonie jednoty sekcie DIAKONIE a následne Kongregácie sekcie DIAKONIE, aby bol zvolený kandidát na miesto moderátora sekcie DIAKONIE.

3. Ordinár/hierarcha, z vážnych dôvodov, môže odvolať moderátora sekcie DIAKONIE pred uplynutím riadneho volebného obdobia z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet národného moderátora.§20
DIAKONIA JEDNOTY SEKCIE DIAKONIE

1. Diakoniu jednoty sekcie DIAKONIE tvoria:

a) moderátor sekcie DIAKONIE,

b) moderátorský pár sekcie DIAKONIE,

c) kňaz, moderátor Domácej cirkvi, sekcie DIAKONIE,

d) moderátori špecializovaných diakonií sekcie DIAKONIE,

e) ekonóm sekcie DIAKONIE,

f) reprezentanti inštitútov a spoločností uvedených v §27, ktoré sa nachádzajú na svojom území,

g) osoby, vybrané Kongregáciou sekcie DIAKONIE, na obdobie 3 rokov, v počte ňou určenom.

2. Uznesenia Diakonie jednoty sekcie DIAKONIE sa prijímajú zvyčajnou väčšinou hlasov účastníkov, prítomných na zhromaždení, ak tento Štatút nestanovuje inak.

3. Moderátorov špecializovaných diakonií sekcie DIAKONIE menuje moderátor tejto sekcie po konzultácii s členmi príslušnej diakonie ako aj s moderátorom zodpovedajúcej centrálnej diakonie.

4. Podrobné zásady práce Diakonie jednoty sekcie DIAKONIE určuje ňou schválený poriadok.

§21
KONGREGÁCIA SEKCIE DIAKONIE

1. Kongregácia sekcie DIAKONIE zvoláva členov DIAKONIE na svojom území, zaoberá sa, v rozmere miestnej Cirkvi, tematikou Kongregácie DIAKONIE, ako aj vecami, vyplývajúcimi zo života Hnutia Svetlo-Život na svojom území.

2. Moderátor sekcie DIAKONIE zvoláva Kongregáciu sekcie DIAKONIE minimálne raz za tri roky a vedie ju.§22
ŠTRUKTÚRY DIAKONIE NA NIŽŠÍCH ÚROVNIACH

Štruktúru DIAKONIE na oblastnej a farskej úrovni určuje poriadok, schválený CDJ.§23

Pre zvolenie členov v štruktúrach DIAKONIE na nižších úrovniach platí analogicky §10 odst. 1 až 3, §20, ods. 1, pričom sa vyžaduje v prvom hlasovaní dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov tých, ktorí musia byť zvolaní, v ďalších hlasovaniach sa použijú predpisy kán. 119, č. 1 CIC/kán. 956 §1 CCEO.KAPITOLA V

§24
ČLENOVIA DIAKONIE

1. členmi DIAKONIE sa môžu stať osoby, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

a) absolvovanie základnej formácie Hnutia Svetlo-Život podľa programov prijatých pre ich stav a povolanie,

b) účasť na živote a práci spoločenstva Hnutia Svetlo-Život,

c) členstvo v Kruciáte oslobodenia človeka,

d) dovŕšených 18 rokov.

2. Osoby, ktoré neabsolvovali plnú základnú formáciu, ale dosiahli zodpovedajúcu kresťanskú zrelosť, môžu získať členstvo v DIAKONII po splnení osobitných formačných podmienok, ktoré určuje CDJ.§25
VZNIK ČLENSTVA

1. Kandidát vyjadruje pripravenosť vstúpiť do DIAKONIE na záver špeciálnych rekolekcií, nazývaných Oázové rekolekcie DIAKONIE (ORD). Týmto zároveň prijíma tento Štatút.

2. Pripravenosť vstúpiť do DIAKONIE posudzuje Diakonia jednoty sekcie DIAKONIE podľa miesta bydliska kandidáta, resp. zodpovední za oblasť/farnosť.

3. Vo zvláštnych a výnimočných prípadoch postačuje schválenie CDJ.§26

Kandidát sa stáva členom DIAKONIE prijatím textu štatútu a kríža DIAKONIE od národného moderátora Hnutia Svetlo-Život a zapísaním do Knihy členov DIAKONIE.§27
INÉ SPÔSOBY VZNIKU ČLENSTVA

1. Zvláštnym spôsobom získania členstva v DIAKONII je zloženie prvých sľubov v Inštitúte Nepoškvrnenej Matky Cirkvi (INMC) alebo vstup do združenia Únie kňazov Krista Sluhu, vzhľadom na služobný charakter týchto inštitúcií voči Hnutiu Svetlo-Život.2. CDJ môže udeliť analogickú pozíciu aj iným inštitútom a spoločnostiam apoštolského života a združeniam veriacich, ktorých prameňom vzniku a života je charizma Hnutia Svetlo-Život, a ktoré napĺňajú ciele vyjadrené v §4, po potvrdení, že ich konštitúcie neprotirečia tomuto Štatútu. Vo vzťahu k ním si CDJ vyhradzuje právo rozhodnúť o platnosti §11 ods. 2 bod g, 20 ods. 1 bod f.§28
POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV

1. Medzi povinnosti členov patrí:

a) uskutočňovanie štatutárnych cieľov DIAKONIE,

b) dodržiavanie ustanovení Štatútu, uznesení a poriadkov DIAKONIE,

c) platenie členských príspevkov,

d) podľa možností materiálna podpora činnosti DIAKONIE a Hnutia Svetlo-Život.2. členovia DIAKONIE majú právo:

a) voliť a byť volený do štruktúr DIAKONIE,

b) využívať služby a pomoc DIAKONIE,

c) podávať návrhy a pripomienky, týkajúce sa cieľov DIAKONIE.§29
ZÁNIK ČLENSTVA

členstvo v DIAKONII zaniká:

1. formálnou rezignáciou, poslanou písomne národnému moderátorovi Hnutia Svetlo-Život prostredníctvom zodpovedajúcej diakonie jednoty, o ktorých sa hovorí v §25 ods. 2 a 3,

 

2. vylúčením, rozhodnutím národného moderátora Hnutia Svetlo-Život na podnet zodpovedajúcej diakonie jednoty, o ktorých sa hovorí v §25 ods. 2 a 3 – po predchádzajúcom napomenutí – so zachovaním práva rekurzu k vlastnému ordinárovi/hierachovi v prípade:

a) verejného zrieknutia sa katolíckej viery alebo v prípade oddelenia sa od cirkevného spoločenstva alebo po exkomunikácii vyhlásenej alebo uloženej formou rozsudku alebo dekrétu,

b) vážnym porušením predpisov Štatútu alebo poriadkov,

 

3. smrťou.KAPITOLA VI§30
MAJETOK ZDRUŽENIA

1. DIAKONIA je podmetom, ktorý môže nadobúdať, vlastniť, spravovať, ako aj scudzovať časné majetky v súlade s predpismi CIC/CCEO. Majetok DIAKONIE, ako verejného združenia veriacich, je cirkevným majetkom (kán. 1257 §1 CIC/kán. 1009 §2 CCEO).2. Majetok DIAKONIE tvoria:

a) členské príspevky,

b) dotácie,

c) príjmy z hospodárskej činnosti,

d) autorské práva a príjmy z nich,

e) iný majetok z darov, odkazov, dedičstiev, subvencií, z obchodnej činnosti a pod.

 

3. Všetky aktivity v oblasti materiálnych statkov majú mať na pamäti ciele DIAKONIE, vyznačené týmto Štatútom.

§31
SPRÁVA MAJETKU

1. časné majetky DIAKONIE spravuje národný moderátor prostredníctvom ekonóma a ekonomickej rady DIAKONIE, ktorých menuje CDJ.

2. Zásady spravovania majetku reguluje direktórium o časných majetkoch, ktoré schvaľuje Kongregácia DIAKONIE na podnet národného moderátora.

3. Analogické zásady sú záväzné v sekcii DIAKONIE.

4. Na DIAKONIU sa vzťahujú zodpovedajúce predpisy kanonického práva o spravovaní časných majetkov.

KAPITOLA VII

§32
SCHVAĽOVANIE ŠTATÚTU A JEHO ZMIEN

1. Štatút DIAKONIE aj zmeny v ňom schvaľuje KBS.

2. Návrhy zmien Štatútu, na návrh národného moderátora, schvaľuje Kongregácia DIAKONIE; týmto ho zároveň splnomocňuje k obráteniu sa na KBS s prosbou o schválenie zmeny. Národný moderátor komunikuje s KBS prostredníctvom biskupa – predsedu Rady pre laické a apoštolské hnutia.

§33
ZÁNIK DIAKONIE

1. KBS môže zrušiť DIAKONIU:

a) na návrh národného moderátora, ak tento akt prerokuje Kongregácia DIAKONIE,

b) zo závažných dôvodov z vlastnej iniciatívy, po vypočutí národného moderátora.

 

2. Podobne aj každý ordinár/hierarcha môže zrušiť sekciu DIAKONIE na svojom území (kán. 320 ods. 2 CIC, kán. 583 §2 ods. 2 CCEO).

§34

Ten, kto zrušil DIAKONIU určuje, ako naložiť s jej časnými majetkami (por. §33).

 

§35
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia KBS.