Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

 Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

V duchu jednoty s bratmi a sestrami z HSŽ na celom svete, ako aj celou Cirkvou, v tomto čase medzi sviatkom Nanebovstúpenia Pána a Zoslaním Ducha Svätého, pozývam všetky naše spoločenstvá k osobnej i spoločnej modlitbe o vyliatie, dary a ovocie Ducha Svätého. Sami sa nemôžeme naplniť pravou radosťou, pokojom, láskou. Zapojenie sa do novény pred Zoslaním Ducha Svätého, nech je vyjadrením našej túžby a presvedčenia o nevyhnutnosti nového života pre nás i pre tento svet.

Čítať ďalej: Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

Pozvánka na víkendové duchovné cvičenia k celomestským misiám v Prahe

 Bratia a sestry.

 V rámci prípravy na celomestské misie v Prahe, pozývame všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do misijného programu, na víkendové duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia od 7.5. do 10.5.2015 v Prešove. Program začína vo štvrtok 7.5. 2015 večer sv. omšou o 19.00 hod. na Kalvárií v Prešove a končí sa v nedeľu 10.5.2015 o 14.00 hod.

Čítať ďalej: Pozvánka na víkendové duchovné cvičenia k celomestským misiám v Prahe

PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

 Otec Franciszek Blachnicki zanechal za sebou viditeľný plán duchovnej obnovy Poľska,“ vyhlásil biskup Wodarczyk počas sympózia o  sociálnej činnosti zakladateľa Hnutia Svetlo-Život a  diela Kruciaty Oslobodenia Človeka, ktoré sa uskutočnilo minulý mesiac v poľskom parlamente vo Warszawe. Objasnil, že otec Franciszek vnímal slobodu nielen ako vonkajšie, ale aj ako vnútorné oslobodenie. Zdôraznil, že niet slobodného štátu bez slobodných ľudí.

Otec biskup Adam Wodarczyk sa priznal, že toto stretnutie bolo jednou z jeho túžob. V príhovore podčiarkol prorocký rozmer života a diela otca Blachnického, ktorý mal vplyv aj na sociálnu oblasť, a tiež fakt, že otec Franciszek písal o slobode veľmi veľa. Ďalší prednášatelia zdôraznili, že otec Franciszek bezchybne diagnostikoval príčiny zotročenia človeka.

Franciszek Blachnicki často tvrdil, že sloboda sa nezakladá len na jednoduchom akte oslobodenia. Podľa neho je suverenita osôb prvou etapou oslobodenia spoločnosti. „Slobodnými nás robí voľba pravdy, dobra a krásy,“ vysvetľoval Wodarczyk.

Čítať ďalej: PROROK V POĽSKOM PARLAMENTE

Radostnú Paschu!

 

 

Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1Kor 15,20). 

 

Vďaka Kristovi má tvoj život i smrť kladný zmysel. Sv. Pavol hovorí: „Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk“ (Flp 1,21). Už neexistuje nič, čo by mohlo zničiť radosť vykúpených, lebo momentom vzkriesenia Krista, Boh nás definitívne povoláva k sebe skrze každú udalosť, ktorú v živote prežívame.

 

Všetkým vám želám a vyprosujem od vzkrieseného Krista milosť žiť nový život v radosti Ducha skrze poslušnosť a lásku k Otcovi.

 

o. P. Komanický NM HSŽ

 

POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

2015Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.


Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov.  Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Čítať ďalej: POZVÁNKA NA IV. NÁRODNÚ KONGREGÁCIU ZODPOVEDNÝCH

Ďalšie články...

  1. Kongregácia zodpovedných HSŽ na Slovensku
  2. Svedectvo z Ríma
  3. Deň svetla
  4. 40. KONGREGÁCIA ZODPOVEDNÝCH HSŽ V CZESTOCHOWEJ
2%

Prihlásenie