Pozvanie na stretnutie slobodných, rozvedených, ovdovelých

Kristus vstal z mŕtvych!

 

Čo ťa prvé napadlo pri prečítaní slov tohto zvolania, či pozdravu?
Možno to, čo napadlo mňa a myslím, že aj väčšinu z nás, kresťanov: že Kristus bol fyzicky mŕtvy a žije, že zomrel pred 2000 rokmi a na tretí deň vyšiel z hrobu, že je prvý z nás a že nás, ktorí v neho veríme taktiež vyvedie z nášho hrobu, keďže veríme vo vzkriesenie tela.

To je však len časť pravdy; a s bázňou si dovolím povedať, že pre Boha menej dôležitá. Presviedča nás o tom udalosť v Betánii: Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ (Jn 11,24)  Ježišovi toto očividne nestačí. Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik , kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“(Jn 11,25-26)

Čo je zmŕtvychvstanie?

Zmŕtvychvstanie nie je iba naša (viac-menej chápaná vo fyzickom zmysle) reanimácia. Je to viera v Ježiša, ktorý sám je vzkriesenie. Viera, ktorá neznamená, že nemám nič „proti tomu“, ale ktorej ovocím je ponorenie sa do Božieho života, do Božieho myslenia a do Božieho konania v Ježišovi.
Zmŕtvychvstanie znamená vstúpiť do života, ktorý je v centre života samého Boha. On nám v Ježišovi zjavil, že podstatou jeho života je láska, ktorá je bezhraničná, ktorá je milosrdenstvom, ktorá prekračuje všetky miery nami jej vytyčované.

Urobme si skúšku správnosti, do akej miery sme takto vzkriesení a živí. Boh sa pýta každého z nás: Môžem milovať tvojich nepriateľov? Tých, ktorí ti nesedia a vadia? (konkrétne napr: šéf, politici, susedka, svokra, cigáni, bezdomovci, imigranti, vysmievači, podnikatelia, mafiáni, inoverci...)  Ak môže, tak potom sa ešte pýta: môžem si k tomu poslúžiť tvojou osobou?

Boh vzkriesil Syna, lebo chce teba voviesť do života, ktorý je jeho vlastným životom, do lásky, ktorá sa volá agapé.

Prajem všetkým vám takto prežitú Paschu.

o. Peter Komanický, NM HSŽ

 

5. Kongregácia zodpovedných

5. Kongregácia zodpovedných, Smižany 24.-26.3.2017 – Služobník Nepoškvrnenej

Boh konal a bude konať
Hovorí sa, že vidieť je lepšie ako počuť. Zažiť na vlastnej koži ešte lepšie. Na Kongregáciu zodpovedných som prichádzala so zmiešanými pocitmi, unavená z celého pracovného týždňa. Aké to bude? Nuda?  Hromada prednášok, siahodlhých diskusií a príspevkov? Koľko známych stretnem po dlhom čase a s koľkými sa zoznámim? Zmení sa po tomto víkende niečo – u mňa, v oblasti, v Hnutí?

Čítať ďalej: 5. Kongregácia zodpovedných

1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku

Vo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE.

Prítomných bolo pätnásť členov zo sedemnástich. Kongregáciu viedol národný moderátor o. Peter Komanický, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zodpovedný prístup a skonštatoval, že Kongregácia je uznášaniaschopná.

Čítať ďalej: 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku

Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ

 

 

5. Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ.

Rok 2017 je v Cirkvi a Hnutí rokom 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a 30. výročia odchodu k Otcovi (27.2.) o. Františka Blachnického. Preto my – oázisti, chceme uprieť svoj pohľad v nadchádzajúcom formačnom roku na s tým súvisiace milosti, ktoré dal milosrdný Otec každému z nás osobne i celému svojmu ľudu.

V tomto zmysle sa chceme zhromaždiť na ďalšej, v poradí už 5.Kongregácii zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.3.2017 v exercičnom dome o. pallotínov v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Na tejto kongregácii zasadne zároveň aj 1. Kongregácia Diakonie HSŽ, na ktorej sa bude voliť nový národný moderátor pre ďalšie obdobie.

Kongregácia zodpovedných i celý nasledujúci formačný rok sa budú niesť v téme Služobník Nepoškvrnenej. Chceme sa hlbšie a nanovo inšpirovať postojom o. Františka k nebeskej Matke, ktorú si ctil ako Nepoškvrnenú Matku Cirkvi a tú, ktorá je ideálom nového človeka, ku ktorému vychováva Hnutie. Chceme si uvedomiť, k čomu nás pozýva naša nebeská Matka. Veríme, že nás v tom povzbudia aj pozvaní vzácni hostia: J.E. Mons. Štefan Sečka, PhD. spišský sídelný biskup; J. E. Mons. Peter Rusnák,bratislavský eparchiálny biskup a predseda RPLAH a ks. Marek Sędek, generálny moderátor HSŽ. Chceme prežiť spoločenstvo živej Cirkvi, ktoré vytvárame a budujeme aj s bratmi a sestrami zo zahraničia. Ešte vždy prežívame formačný rok na tému „Milosrdný ako Otec“, preto nie je zanedbateľný ani fakt, že sa toto naše zhromaždenie bude konať pri svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Vyprosujme od Pána moc Ducha Svätého a jeho požehnanie nielen pre kongregáciu, ale aj pre všetky iniciatívy a práce, ktoré HSŽ podnikne v nasledujúcom formačnom roku.

o. P. Komanický, NM HSŽ

Ďalšie články...

  1. MIESTA SPOJENÉ S OSOBOU OTCA FRANTIŠKA
  2. Víkendové duchovné cvičenia Kruciaty Oslobodenia Človeka
  3. Sviatok svetla 2017
  4. 2% pre oázu

Prihlásenie