CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI

Táto charizma podľa Františka Blachnickeho pomáha pochopiť charizmu Hnutia.  Pred nami je tajomstvo snúbeneckej lásky, bezhraničného oddania sa Panny Márie Ježišovi Kristovi. Táto láska sa stáva materinskou. Dáva Božiemu ľudu život. My členovia cirkvi môžeme mať účasť na tajomstve tejto lásky skrze zjednotenie sa s Máriou v jej postoji snúbeneckého oddania sa Kristovi. Takto sa Cirkev stáva matkou pre osoby zrodené vo viere. V cirkvi dostávajú potrebnú formáciu a skúsenosť viery. Sú posilnení sviatosťami a dozrievajú k tomu, aby boli svedkami, matkami a otcami vo viere pre druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI

CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY

Podľa otca Františka Blachnickeho tajomstvo Cirkvi spočíva  v  postoji snúbeneckého odovzdania podľa vzoru Panny Márie ako Nevesty. Každý z nás má byť podľa tohto príkladu odovzdaný Ježišovi Kristovi a to osobným spôsobom vo viere a láske. Na tomto spočíva účasť na živote Cirkvi. Blachnicki hovorí, že základom jednoty Cirkvi je tajomstvo vnútorného života Najsvätejšej Trojice. Preto aj my sme stvorení nie pre izoláciu, ale pre život v spoločenstve s Bohom a ľuďmi. Bez tohto základu je Cirkev mŕtva, je len organizáciou a nie organickým spoločenstvom.

Čítať ďalej: CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY

ADVENT 2017 DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE

Myšlienka nasledovania Ježiša Krista a Panny Márie patrila do základného programu F. Blachnickeho. Tiež táto idea mala a stále má svoje miesto v HSŽ. Na tento prvok osobitne poukazuje akt zasvätenia sa Panne Márii, ktorý vykonal Otec už pri subdiakonskej vysviacke. Otec to prežíval aj vo svojom kňazskom živote. Odzrkadlilo sa to aj v známom úkone zasvätenia diela Oázy Panne Márii v Kroscienku n/D otcom kardinálom Karolom Wojtylom. V texte zasvätenia sa je obsiahnuté presvedčenie, že iba to spoločenstvo  sa môže stať živou cirkvou, ktoré bude realizovať v jednote s Pannou Máriou postoj služby  a oddania sa Kristovi v jeho cirkvi.

Čítať ďalej: CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE

CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

Cieľom je pomôcť človeku, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijatie Krista je prameň a základ celého kresťanského života. Je to výnimočný dar, ktorý sme dostali skrze Hnutie.
Evanjelizácia je teda motorom každého spoločenstva v cirkvi. Tam, kde je ohlasované evanjelium, tam je život.
Každý kresťan, ktorý ohlasuje evanjelium a zdieľa sa svojou vierou, tak konfrontuje základy svojho života a nanovo sa zapaľuje pre Ježiša.  Keď sme s Ježišom a on nás zapaľuje, tak sme v stave čokoľvek povedať o ňom. Ježiš je živý v konkrétnom životnom okamihu konkrétneho človeka. Môžeme sa zdieľať tým, čo máme – čím žiješ, tým kŕmiš -. Ak žijem Ježišom, tak môžem Ním kŕmiť druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

Ďalšie články...

  1. CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)
  2. CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA
  3. LITURGIA JE SLUŽBA ...
  4. OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU
2%

Prihlásenie