CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

Cieľom je pomôcť človeku, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijatie Krista je prameň a základ celého kresťanského života. Je to výnimočný dar, ktorý sme dostali skrze Hnutie.
Evanjelizácia je teda motorom každého spoločenstva v cirkvi. Tam, kde je ohlasované evanjelium, tam je život.
Každý kresťan, ktorý ohlasuje evanjelium a zdieľa sa svojou vierou, tak konfrontuje základy svojho života a nanovo sa zapaľuje pre Ježiša.  Keď sme s Ježišom a on nás zapaľuje, tak sme v stave čokoľvek povedať o ňom. Ježiš je živý v konkrétnom životnom okamihu konkrétneho človeka. Môžeme sa zdieľať tým, čo máme – čím žiješ, tým kŕmiš -. Ak žijem Ježišom, tak môžem Ním kŕmiť druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)

Katechumenát je podľa Božieho služobníka otca Františka Blachnickeho cesta formácie autentických kresťanov a učeníkov Ježiša Krista v miestnom spoločenstve. Aj dnes tento inštitút je veľmi potrebný v živote cirkvi. Sme svedkami krízy a slabosti tradičných farnosti ktoré postupne zomierajú – takto dávnejšie napísal Otec. A toto proroctvo sa dnes napĺňa. Verím, že nemusíme podrobne opisovať duchovnú a náboženskú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Veľmi dobre ju poznáme. Kňazi a pastorační pomocníci bezradne stoja pred týmto problémom a tak sa snažia aspoň niečo kazateľsky, či pastoračne „vydolovať“. No ľudia dnes ignorujú slovo aj božie aj ľudské. Niekedy to slovo je nepochopiteľné. Niekedy vystačí slovo kerygmy za účelom záchrany života.

Čítať ďalej: CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)

CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA

Ako máme rozumieť tejto charizme v rámci celého Hnutia Svetlo-Život?  Často zabúdame alebo aj neberieme na vedomie tento dar. Taká je pravda. S touto charizmou je prepojené dielo Kruciaty Oslobodenia Človeka a diakonia oslobodenia nášho Hnutia.  Charizma evanjelia oslobodenia. Je to radostné ohlasovanie  dobrej noviny o vykúpení a oslobodení každého človeka v každom  rozmere jeho života. Zdôrazňujeme -  v každej životnej oblasti. Nielen v oblasti konzumovania alkoholu. Nemôžeme hlásať evanjelium v odtrhnutí od reality a toho, čo je pre človeka veľmi dôležité. Často prichádza k nám človek, ktorý je emocionálne zranený, má konkrétny problém, niekto mu ukrivdil a našou úlohou je ohlásiť to, čo povedal Ježiš v Nazarete: väznom slobodu, slepým videnie, ... a všetkým milostivý rok Pánov. V tomto svetle sa pozerajme na našu Kruciatu.

Čítať ďalej: CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA

LITURGIA JE SLUŽBA ...

Ctihodný Boží služobník otec František Blachnicki nás pozýva, aby sme sa upierali svoj pohľad na osobu Ježiša Krista ako na Sluhu (Diakonos). Aj na liturgiu sa môžeme správne pozerať iba vo svetle tajomstva Krista Sluhu.  Podľa F. Blachnického  celý život Krista bol službou, bol liturgiou.  Bol službou na splnenie Božej vôle a pre spásu človeka. Čo bolo najdôležitejšie v živote a službe Ježiša Krista?  V jeho živote a službe to bola poslušnosť. Poslušnosť až na smrť na kríži. A tak sa v liturgii nachádza sprítomnenie jeho obety života.

Čítať ďalej: LITURGIA JE SLUŽBA ...

OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Našiel som fiktívny otvorený list adresovaný otcovi Františkovi Blachnickému na webovej stránke www.gosc.pl. Veľmi ma povzbudil a inšpiroval. Preto ho vám ponúkam na prečítanie. Otec Jozef Heske.

OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Milý otec František!
Chýbaš mi. Nikdy sme sa nestretli. Ukončil som všetky možné stupne Oázy Nového Života spolu aj s KODOU (ozaj pravé obrátenie). Vychovala ma oázová formácia. V čase letnej oázy po prvý raz som sa rozhodol pre Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa.

Čítať ďalej: OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU

Ďalšie články...

  1. 19. sympózium KOČ v Levoči
  2. NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU
  3. 19. celoslovenské sympózium KOČ
  4. VEĽKÉ CHARIZMY HNUTIA SVETLO-ŽIVOT PODĽA FRANTIŠKA BLACHNICKEHO
2%

Prihlásenie