1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku

Vo večerných hodinách sviatku Zvestovania Pána, dňa 25.3.2017, zasadala v Smižanoch 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život, ktorej hlavným bodom programu bola otázka voľby nového národného moderátora. Keďže DIAKONIA ešte nedosiahla 20 členov, členmi Kongregácie DIAKONIE sú automaticky všetci členovia DIAKONIE.

Prítomných bolo pätnásť členov zo sedemnástich. Kongregáciu viedol národný moderátor o. Peter Komanický, ktorý sa poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zodpovedný prístup a skonštatoval, že Kongregácia je uznášaniaschopná.

Čítať ďalej: 1. Kongregácia Diakonie Hnutia Svetlo-Život na Slovensku

Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ

 

 

5. Kongregácia zodpovedných HSŽ a 1. Kongregácia Diakonie HSŽ.

Rok 2017 je v Cirkvi a Hnutí rokom 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime a 30. výročia odchodu k Otcovi (27.2.) o. Františka Blachnického. Preto my – oázisti, chceme uprieť svoj pohľad v nadchádzajúcom formačnom roku na s tým súvisiace milosti, ktoré dal milosrdný Otec každému z nás osobne i celému svojmu ľudu.

V tomto zmysle sa chceme zhromaždiť na ďalšej, v poradí už 5.Kongregácii zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-26.3.2017 v exercičnom dome o. pallotínov v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Na tejto kongregácii zasadne zároveň aj 1. Kongregácia Diakonie HSŽ, na ktorej sa bude voliť nový národný moderátor pre ďalšie obdobie.

Kongregácia zodpovedných i celý nasledujúci formačný rok sa budú niesť v téme Služobník Nepoškvrnenej. Chceme sa hlbšie a nanovo inšpirovať postojom o. Františka k nebeskej Matke, ktorú si ctil ako Nepoškvrnenú Matku Cirkvi a tú, ktorá je ideálom nového človeka, ku ktorému vychováva Hnutie. Chceme si uvedomiť, k čomu nás pozýva naša nebeská Matka. Veríme, že nás v tom povzbudia aj pozvaní vzácni hostia: J.E. Mons. Štefan Sečka, PhD. spišský sídelný biskup; J. E. Mons. Peter Rusnák,bratislavský eparchiálny biskup a predseda RPLAH a ks. Marek Sędek, generálny moderátor HSŽ. Chceme prežiť spoločenstvo živej Cirkvi, ktoré vytvárame a budujeme aj s bratmi a sestrami zo zahraničia. Ešte vždy prežívame formačný rok na tému „Milosrdný ako Otec“, preto nie je zanedbateľný ani fakt, že sa toto naše zhromaždenie bude konať pri svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi – Smižanoch.

Vyprosujme od Pána moc Ducha Svätého a jeho požehnanie nielen pre kongregáciu, ale aj pre všetky iniciatívy a práce, ktoré HSŽ podnikne v nasledujúcom formačnom roku.

o. P. Komanický, NM HSŽ

MIESTA SPOJENÉ S OSOBOU OTCA FRANTIŠKA

Víkendové duchovné cvičenia Kruciaty Oslobodenia Človeka

Sviatok svetla 2017

Milovaní bratia a sestry!
Oslavujeme sviatok, ktorý západná cirkev pomenúva ako Obetovania Pána a východná ako Stretnutie Pána. V každom prípade ide o starobylý sviatok, kedy Ježiš sa ako štyridsaťdňový po prvý raz v živote ocitá v chráme. Tu ho stretáva starec Simeon a spoznáva v ňom „svetlo na osvietenie pohanov“.

Pre nás - oázistov je tento sviatok výnimočný svojou hĺbkou a symbolikou. Svieca, ktorú požehnávame nám symbolizuje Krista, ktorý je pre nás Svetlom. Týmto sviatkom končí obdobie post-oázy, čiže obdobie po letných rekolekciách a začína pre-oáza, t.j. intenzívna príprava na nové letné rekolekcie. Toto obdobie začíname od Krista a s Kristom, ktorý je počiatkom a koncom. Chceme, aby ho stretávali ľudia v tomto svete, ktorí nepoznajú teplo jeho lásky a chceme im ho priniesť počas rekolekcií – aby sa v ľuďoch skončil starý život (Simeon) a zrodil nový (Kristus).

V tento deň v centre Hnutia požehnáme aj nové oázové sviece, ktoré budú pre účastníkov na letných rekolekciách znakom Kristovej prítomnosti. Urobíme tak v tomto roku spolu so spoločenstvom veriacimi v prešovskej farnosti a zvelebíme Pána aj poklonou pred Najsvätejšou Eucharistiou s prosbou aby sa stal našim Svetlom.
Z tohto dôvodu vás všetkých srdečne pozývam k oslavnému prežitiu  tohto dňa. Kto iný, než ten, kto je oslovený charizmou svetlo-život by sa mal viac tešiť z Kristovho svetla? To vrcholné slávenie je samozrejme okolo eucharistického stola, ale snažme sa v tento deň stretnúť možno aj v spoločenstve svojej rodiny ako domáca cirkev, či malej skupine, kruhu, farnosti, v oblasti. Dajme Bohu svoj čas – obetujme mu ho a určite prežijeme chvíľu, na ktorú možno už dlho čakáme.

So želaním prežitia hlbokej radosti z Kristovej prítomnosti a zvolaním: Svetlo Kristovo!

o. Peter Komanický NM HSŽ

Čítať ďalej: Sviatok svetla 2017

Ďalšie články...

  1. POKYNY K OM
  2. Vianočný pozdrav
  3. Národná kongregácia spojená s voľbou nového národného moderátora
  4. Životné jubileum o. Jozefa Heskeho
2%

Prihlásenie