SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný a spokojnučký Nový rok. Nech vás Pán žehná  a naplní svojou láskou a radosťou.

V minulých dňoch sme slávili vianočné obdobie, počas ktorého som si silno uvedomil Božiu blízkosť, ktorá sa zjavila v malom betlehemskom Dieťati. Ako je dôležité mať skúsenosť osobnej Božej lásky? Boh ma miluje osobnou láskou. To pre mňa prišiel na tento svet. Boh Emanuel. Boh medzi nami. Boh, ktorý mi rozumie. Snažme sa aj my všetci ľuďom sprostredkovať to, že Boh nás miluje nekonečnou osobnou láskou.

Čítať ďalej: SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ

Vianočné prianie

Adventná duchovná obnova v Ľutine

V sobotu 9. decembra 2017 sa zišli členovia a kandidáti KOČ, HSŽ a Domácej cirkvi na adventnej duchovnej obnove na prekrásnom pútnickom mieste v Ľutine. Program začal vzývaním Ducha Svätého a pokračoval osobnou modlitbou s rozjímaním nad Božím Slovom  Mt 11,25-30 o tom, že Pán  ukryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zveril ich maličkým resp. poníženým. Počas modlitby prítomní uvažovali aj o žalme - Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Potom nasledovala spoločná modlitba chvály a vďaky, popretkávaná  piesňami so sprievodom gitary. Súčasťou obnovy boli aj dve prednášky otca Jozefa Bujňáka na témy ku spomínanému textu z Matúšovho evanjelia a k evanjeliovej stati o Petrovi, ktorý kráčal po vode k Ježišovi. Otec Jozef zdôraznil, že je potrebné vystúpiť z loďky pohodlia a stereotypu a vydať sa za Ježišom ako Peter. Pričom najdôležitejšie je mať stále svoj pohľad upretý na Ježiša a dôverovať mu v akýchkoľvek ťažkostiach a pochybnostiach. Najdôležitejšie chvíle nastali počas svätej omše, ktorá je centrom duchovného života každého kresťana. Ešte pred ňou prebiehal nácvik piesní a sviatosť zmierenia. Prítomných počas svätej omše otec Jozef povzbudil k tomu, aby napĺňali v spoločnosti svoje povolanie. Počas obeda bolo delenie na rôzne témy a tiež z osobnej modlitby. Popoludňajší program tvorila tiež modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu, kedy sa predkladali Pánovi prosby napísané na papierikoch. Veriaci sa pomodlili aj za blahorečenie otca Blachnického a vešpery. Bohatý duchovný program ukončili zdieľaním z duchovnej obnovy. „Bol to veľmi požehnaný čas pre všetkých nás,“ zhodnotila nielen za seba Danka Polláková.
Pavol Kall, Danka Polláková

Čítať ďalej: Adventná duchovná obnova v Ľutine

CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI

Táto charizma podľa Františka Blachnickeho pomáha pochopiť charizmu Hnutia.  Pred nami je tajomstvo snúbeneckej lásky, bezhraničného oddania sa Panny Márie Ježišovi Kristovi. Táto láska sa stáva materinskou. Dáva Božiemu ľudu život. My členovia cirkvi môžeme mať účasť na tajomstve tejto lásky skrze zjednotenie sa s Máriou v jej postoji snúbeneckého oddania sa Kristovi. Takto sa Cirkev stáva matkou pre osoby zrodené vo viere. V cirkvi dostávajú potrebnú formáciu a skúsenosť viery. Sú posilnení sviatosťami a dozrievajú k tomu, aby boli svedkami, matkami a otcami vo viere pre druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA NEPOŠKVRNENEJ MATKY CIRKVI

CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY

Podľa otca Františka Blachnickeho tajomstvo Cirkvi spočíva  v  postoji snúbeneckého odovzdania podľa vzoru Panny Márie ako Nevesty. Každý z nás má byť podľa tohto príkladu odovzdaný Ježišovi Kristovi a to osobným spôsobom vo viere a láske. Na tomto spočíva účasť na živote Cirkvi. Blachnicki hovorí, že základom jednoty Cirkvi je tajomstvo vnútorného života Najsvätejšej Trojice. Preto aj my sme stvorení nie pre izoláciu, ale pre život v spoločenstve s Bohom a ľuďmi. Bez tohto základu je Cirkev mŕtva, je len organizáciou a nie organickým spoločenstvom.

Čítať ďalej: CHARIZMA ŽIVEJ CIRKVI – KRÁSA NEVESTY

Ďalšie články...

  1. ADVENT 2017 DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV
  2. CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE
  3. CHARIZMA EVANJELIZÁCIE
  4. CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)
2%

Prihlásenie