ADVENT 2017 DUCHOVNÁ OBNOVA MUŽOV

CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE

Myšlienka nasledovania Ježiša Krista a Panny Márie patrila do základného programu F. Blachnickeho. Tiež táto idea mala a stále má svoje miesto v HSŽ. Na tento prvok osobitne poukazuje akt zasvätenia sa Panne Márii, ktorý vykonal Otec už pri subdiakonskej vysviacke. Otec to prežíval aj vo svojom kňazskom živote. Odzrkadlilo sa to aj v známom úkone zasvätenia diela Oázy Panne Márii v Kroscienku n/D otcom kardinálom Karolom Wojtylom. V texte zasvätenia sa je obsiahnuté presvedčenie, že iba to spoločenstvo  sa môže stať živou cirkvou, ktoré bude realizovať v jednote s Pannou Máriou postoj služby  a oddania sa Kristovi v jeho cirkvi.

Čítať ďalej: CHARIZMA KRISTA SLUHU A DIAKONIE

CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

Cieľom je pomôcť človeku, aby prijal Pána Ježiša do svojho srdca ako svojho Pána a Spasiteľa. Prijatie Krista je prameň a základ celého kresťanského života. Je to výnimočný dar, ktorý sme dostali skrze Hnutie.
Evanjelizácia je teda motorom každého spoločenstva v cirkvi. Tam, kde je ohlasované evanjelium, tam je život.
Každý kresťan, ktorý ohlasuje evanjelium a zdieľa sa svojou vierou, tak konfrontuje základy svojho života a nanovo sa zapaľuje pre Ježiša.  Keď sme s Ježišom a on nás zapaľuje, tak sme v stave čokoľvek povedať o ňom. Ježiš je živý v konkrétnom životnom okamihu konkrétneho človeka. Môžeme sa zdieľať tým, čo máme – čím žiješ, tým kŕmiš -. Ak žijem Ježišom, tak môžem Ním kŕmiť druhých.

Čítať ďalej: CHARIZMA EVANJELIZÁCIE

CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)

Katechumenát je podľa Božieho služobníka otca Františka Blachnickeho cesta formácie autentických kresťanov a učeníkov Ježiša Krista v miestnom spoločenstve. Aj dnes tento inštitút je veľmi potrebný v živote cirkvi. Sme svedkami krízy a slabosti tradičných farnosti ktoré postupne zomierajú – takto dávnejšie napísal Otec. A toto proroctvo sa dnes napĺňa. Verím, že nemusíme podrobne opisovať duchovnú a náboženskú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Veľmi dobre ju poznáme. Kňazi a pastorační pomocníci bezradne stoja pred týmto problémom a tak sa snažia aspoň niečo kazateľsky, či pastoračne „vydolovať“. No ľudia dnes ignorujú slovo aj božie aj ľudské. Niekedy to slovo je nepochopiteľné. Niekedy vystačí slovo kerygmy za účelom záchrany života.

Čítať ďalej: CHARIZMA KATECHUMENÁTU (OAZOVEJ FORMÁCIE)

CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA

Ako máme rozumieť tejto charizme v rámci celého Hnutia Svetlo-Život?  Často zabúdame alebo aj neberieme na vedomie tento dar. Taká je pravda. S touto charizmou je prepojené dielo Kruciaty Oslobodenia Človeka a diakonia oslobodenia nášho Hnutia.  Charizma evanjelia oslobodenia. Je to radostné ohlasovanie  dobrej noviny o vykúpení a oslobodení každého človeka v každom  rozmere jeho života. Zdôrazňujeme -  v každej životnej oblasti. Nielen v oblasti konzumovania alkoholu. Nemôžeme hlásať evanjelium v odtrhnutí od reality a toho, čo je pre človeka veľmi dôležité. Často prichádza k nám človek, ktorý je emocionálne zranený, má konkrétny problém, niekto mu ukrivdil a našou úlohou je ohlásiť to, čo povedal Ježiš v Nazarete: väznom slobodu, slepým videnie, ... a všetkým milostivý rok Pánov. V tomto svetle sa pozerajme na našu Kruciatu.

Čítať ďalej: CHARIZMA EVANJELIA OSLOBODENIA

Ďalšie články...

  1. LITURGIA JE SLUŽBA ...
  2. OTVORENÝ LIST ADRESOVANÝ OTCOVI BLACHNICKÉMU
  3. 19. sympózium KOČ v Levoči
  4. NOVÝ BISKUP PRE POĽSKÚ OÁZU
2%

Prihlásenie